• ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ชาวพัทยาเตรียมเฮ สภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 188 ล้าน เพื่อดำเนินการปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังในพื้นที่

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ชาวพัทยาเตรียมเฮ สภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 188 ล้าน เพื่อดำเนินการปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังในพื้นที่

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ชาวพัทยาเตรียมเฮ สภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 188 ล้าน เพื่อดำเนินการปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังในพื้นที่
  วันนี้ (19 พ.ย. 61 ) เวลา 13.30 น. พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 6 ท่าน เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา นำโดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ปลัดเมือง รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระ และญัตติต่างๆ
  ตามที่ได้มีประกาศสภาเมืองพัทยา ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเมืองพัทยา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และข้อ 15 แห่งข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 จึงนัดประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้ง 1 ประจำปี 2561 ในวันนี้
  สำหรับระเบียบวาระต่างๆ มีดังนี้ วาระที่ 1 พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 2 เรื่อง โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา รายงานผล ดังนี้
  เรื่องที่ 1 รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)
  เรื่องที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายน และในเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งในขณะนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาได้ดำเนินการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)แล้วเสร็จแล้ว และด้วยวิสัยทัศน์เมืองพัทยานครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคนด้วยเน้นนโยบาย ในการพัฒนาเมืองพัทยาประกอบด้วย 4 กลุ่มนโยบายหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรม โดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของ พัทยามหานครสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ของทุกคนยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาคยุทธศาสตร์ที่ 3 : แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่องยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างการบูรณาการพัฒนากับหน่วยงานองค์กรและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ในวันนี้จึงได้สรุปรายงานผลการ ติดตามและประเมินผลโครงการฯ ต่างๆ ดังนี้
  1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณของแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ภาพรวม) ซึ่งมีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 261 โครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 161 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจำนวน 68 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 8 โครงการและโครงการที่ยกเลิกจำนวน 24 โครงการ ส่วนโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติจำนวน 155 โครงการ รวมทั้งหมดจำนวน 416 โครงการ
  2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 (เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุนและมีอุดหนุนอื่น) ซึ่งมีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 42 โครงการ โดยโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 18 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 13 โครงการ และโครงการที่ยกเลิกจำนวน 11 โครงการ ส่วนโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติจำนวน 23 โครงการ รวมทั้งหมดจำนวน 65 โครงการ
  3.รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 (เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา) ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการจำนวน 219 โครงการ โดยโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 143 โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 55 โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 8 โครงการและโครงการที่ยกเลิกจำนวน 13 โครงการ ส่วนโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติจำนวน 132 โครงการ รวมทั้งสิ้น 351 โครงการ
  เรื่องที่ 2 รายงานผลการปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2561 ด้วยหลักเกณฑ์และการจําหน่ายหนี้สูญ การลดหย่อนลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อที่ 2. การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระโดยไม่มีข้อมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีรายวันประจำปีไว้แล้ว ทำให้มียอดลูกหนี้ค้างชำระไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชำระตามความเป็นจริงได้ โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ ซึ่งสำนักการคลังเมืองพัทยา ได้ดำเนินการปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 71 ราย
  วาระที่ 2 ญัตติ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งมติในประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และวันที่ 2 ตุลาคม 2561
  วาระที่ 3 ญัตติ เรื่องด่วน ไม่มีเรื่องวาระเร่งด่วน
  วาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง การพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ตามที่เมืองพัทยาโดยสำนักงานสาธารณสุขได้บันทึกข้อตกลงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาตามคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ ค. 01289/2554 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และที่ ค. 116/60 ลงวันที่ 30 ตุลาคม เรื่องคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ทั้งนี้สภาเมืองพัทยาได้มอบหมายสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนจำนวน 2 คน คือ นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ซึ่งตามคำสั่งมีวาระอยู่ตำแหน่งวาระคราวละ 4 ปีและหมดวาระดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 และในวันนี้สมาชิกสภาเมืองพัทยาได้เสนอชื่อทั้งสองท่านอีกครั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
  วาระที่ 5 ญัตติ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เสนอเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยามีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายค่าดำเนินการปรับปรุงครุภัณสิ่งก่อสร้างในระบบสถานีบำบัดน้ำเสียเป็นเงิน 188,000,000,000 บาท ในเมืองพัทยาและนาเกลือ โดยโรงบำบัดน้ำเสียซอยหนองใหญ่นั้น จะครอบคลุมพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2543 ตามแผนปฎิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา ที่กรมควบคุมมลพิษได้การศึกษาออกแบบไว้ในปีพ.ศ. 2540 กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระยะที่ 1 (ในระยะเวลา 10 ปี หลังเปิดเดินระบบ) สามารถรองรับน้ำเสียได้วันละ 65,000 ลูกบาศก์เมตร และให้ทำการขยายระบบบำบัดน้ำเสีย ให้รองรับน้ำเสียได้วันละ 130,000 ลูกบาศก์เมตร ในระยะเวลาอีก 10 ปีต่อมา รวมทั้งให้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนเครื่องจากเดิมที่เสื่อมสภาพไปพร้อมการขยายระบบบำบัดน้ำเสียด้วย ซึ่งเมืองพัทยาได้ทำการเดินระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 17 ปี ยังไม่ได้ดำเนินการขยายระบบและปรับปรุงฟื้นฟูเครื่องจักรตามแผนปฎิบัติการลดและขจัดมลพิษที่วางไว้แต่อย่างใด ส่งผลให้ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียลดลงจากเดิมคุณภาพน้ำหลังการบำบัดมีแนวโน้มที่อาจจะเกินเกณฑ์มาตรฐานได้ สาเหตุที่คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดมีแนวโน้มจะเสื่อมลงนอกจากมีน้ำเสียเข้าบำบัดเกินภาวะบรรทุก (Overload) ของระบบแล้ว ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเครื่องจักรที่จำเป็นส่วนใหญ่เสื่อมสภาพและชำรุดบ่อย จากอายุการใช้งานที่ยาวนานและภารกิจของงานที่ต้องดำเนินตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในส่วนของการรวบรวมน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย โดยตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องจักรที่ชำรุดมีจำนวนมากถึง 223 รายการ จากเครื่องจักรทั้งสิ้น 587 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38 ซึ่งเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับชาติ เป็นที่นิยมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนใหญ่นิยมการว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำที่ชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียน จึงจำเป็นต้องรักษาคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่สากลกำหนดหรือดีกว่า เพื่อให้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยายั่งยืนเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวตลอดไป โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ในการนี้จึงต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูเครื่องจักรและสิ่งก่อสร้างในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และพื้นที่พัทยานาเกลือที่ชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการปรับปรุงคุรุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้
  สำหรับการกำจัดขยะมี 2 วิธี คือ วิธีเตาเผา แต่ในส่วนของเตาเผาประชาชนบางส่วนยังไม่เห็นด้วย ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นปี ประกอบกับสถานที่ที่จะทำเตาเผา บนเกาะล้านนั้นยังมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการทำเตาเผาได้ เบื้องต้นที่ฝ่ายบริหารจะดำเนินการได้ คือ เร่งขนถ่ายขยะออกจากพื้นที่เกาะล้านบางส่วน ด้วยวิธีบดอัดขยะให้เป็นก้อน และขนถ่ายด้วยเรือนำไปทิ้งตามจุดที่กำหนดไว้ เพื่อลดมลภาวะและสิ่งแวดล้อมของเกาะล้าน ส่วนวิธีแนวทางอื่น นอกเหนือจากการฝังกลบนั้น ต้องทำเรื่องเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอความอนุเคราะห์ออกแบบจากกระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งต้องระยะเวลาในการดำเนินโครงการ หากมีการพิจารณาให้ดำเนินการนั้นก็ขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหารจะใช้วิธีใดที่สามารถดำเนินการได้ทันที
  ด้านนายสินชัยได้เสนอต่ออีกว่า ปัญหาเรื่องของขยะเกาะล้านนั้นได้ติดตามมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร และสิ่งเดียวที่ทำได้เวลานี้ คือ วิธีใดก็ได้ที่สามารถกำจัดขยะเกาะล้านให้ได้เร็วที่สุด และควรเร่งดำเนินการย้ายขยะออกพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการทำเตาเผา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ต้องให้เป็นตามแนวทางที่ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ ส่วนนายรณกิจ เอกะสิงห์ ได้กล่าวเสริมว่า ในส่วนของการทำเตาเผาขยะเกาะล้าน หากทำเตาเผาขยะบนเกาะล้าน จะ สามารถกำจัดขยะได้ 25 ตัน ต่อวัน โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นที่รองรับขยะเพื่อทำการเผาต่อไป ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวควรพิจารณาเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและชุมชนชาวเกาะล้าน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับจังหวัดเห็นชอบและเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป ซึ่งต้องใช้เวลาและข้อจำกัดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
  และเรื่องสุดท้าย นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้เสนอเกี่ยวเรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน ให้มีการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนมากขึ้น เพื่อให้เด็กๆ และเยาวชนได้มีสถานที่ที่ออกกำลังกาย ทั้งยังเป็นสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีความกล้าที่จะแสดงออกและสามารถเป็นตัวแทนของนักกีฬาในระดับภูมิภาคหรือในระดับนานาชาติต่อไปได้ ทั้งยังเป็นการรองรับ AEC ตามนโยบายของนายกเมืองพัทยา ซึ่งนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ฝ่ายบริหารได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษา จัดกิจกรรมสนับสนุนเด็กนักเรียนในโรงเรียนให้มีความกล้าที่จะแสดงออก พร้อมทั้งมีความสามารถด้านการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท เปิดโอกาสให้นักเรียนเด็กและเยาวชนที่สนใจในเรื่องของการเล่นกีฬา ผลักดันเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ ซึ่งขณะนี้ได้เร่งดำเนินการออกแบบปรับปรุงศูนย์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพื่อให้เป็นสนามกีฬาเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ รองรับนักกีฬาและเยาวชนโรงเรียนในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
  ก่อนปิดการประชุม พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ซึ่งเป็นประธานการประชุมวันนี้ ได้เสนอต่อฝ่ายบริหารดังนี้
  1.หากโครงการใดๆ มีปัญหาบกพร่องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ให้ฝ่ายบริหารศึกษาเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนแก้ไขให้เร่งด่วนที่สุด โดยไม่ขัดต่อระเบียบข้อกฎหมาย
  2. ประมาณการที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วควรดูแลและควบคุมการดำเนินงานให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อทันเวลาตามงบประมาณสะสม พร้อมทั้งเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดให้ชัดเจน
  3. ควรกำหนดขอบเขตของงานทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อความถูกต้องตามกฎระเบียบ ตามสถานการณ์ตาม TOR เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารบ้านเมือง
  4.หากมีเรื่องด่วนที่ต้องดำเนินการ ควรรีบเสนอต่อที่ประชุม เพื่อขออนุมัติงบประมาณดำเนินการตามความเร่งด่วน และความจำเป็นของงาน เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และรวมถึงประชาชนและนักท่องอีกทางหนึ่งด้วย
  5. เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการดำเนินการในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ แสงสว่างตามตรอกซอกซอย เครื่องหมายจราจร สิ่งใดที่ควรปรับปรุงให้เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างมีมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและการท่องเที่ยว ของเมืองพัทยา พร้อมทั้งดูแลเรื่องของระบบระบายน้ำ และการจราจร การจัดเก็บขยะของเมืองพัทยา ให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง เพื่อลดปัญหามลภาวะต่างๆ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารควรมีการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ของเมืองพัทยา มีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด หากงานใดมีปัญหาให้รีบทำเรื่องประสานเพื่อดำเนินแก้ไขโครงการให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
  ปิดการประชุมในเวลา 16.00 น.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150