• เมืองพัทยาบูรณาการทุกภาคส่วน พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ”

  เมืองพัทยาบูรณาการทุกภาคส่วน พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ”

  เมืองพัทยาบูรณาการทุกภาคส่วน พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ”
  วันนี้ 21 พ.ย. 61 เวลา 10.00 น. พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองประธานคณะจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงของประเทศ เป็นประธานในการประชุมหารือจัดทำแผนตำบลมั่นคงปลอดภัยในยุคดิจิทัล โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวให้การต้อนรับ คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ตามที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ได้หารือกับส่วนราชการเพื่อจัดทำแผนตำบลมั่นคงปลอดภัยในยุคดิจิตอล ซึ่งเป็นแผนเร่งด่วน (ปี 2562 – 2565) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านความมั่นคง) โดยมีแนวความคิดที่จะให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น โดยมีแนวคิด Area Approach ให้ตำบลเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ในประเด็นสำคัญ 6 เรื่อง คือ
  1. ความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้
  2. ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  3. ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
  4. ความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด
  5. ความปลอดภัยสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ
  6. ความรักความสามัคคีปรองดองและความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
  ด้านนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของพื้นที่เมืองพัทยา ได้มีการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาแบบเชิงรุกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
  1.) ด้านสุขอนามัยอาหารคุณภาพอาหารและการควบคุมโรค
  2.) ด้านความปลอดภัย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว และด้านความปลอดภัยทางทะเล
  3.) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  เพื่อเดินหน้าเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว เที่ยวพัทยาด้วยความอบอุ่นใจ ปลอดภัยทุกมิติ ยกระดับเมืองพัทยาเป็นเมือง น่าเที่ยว น่าอยู่ ของคนทั้งโลก โดยการเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยเน้นความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด กระตุ้นให้เกิดความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยา
  ในส่วนการดูแลความปลอดภัยในยุคดิจิทัล ในพื้นที่เมืองพัทยานั้น ด้วยนโยบายหลักของนายกเมืองพัทยา ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาดูแลรักษาความปลอดภัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านของการท่องเที่ยว ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การคมนาคมขนส่ง อย่างครอบคลุม อาทิ การจราจรโดยใช้ระบบใน PC กล้องวงจรปิดควบคุม การจราจรอัจฉริยะ เพื่อควบคุมป้องกันความปลอดภัยทางการจราจร
  นอกจากนี้ทางคณะจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงของประเทศยังได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Pattaya Contact Center 1337 ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับผิดชอบ ทั้งภายในของเมืองพัทยาและหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีตำรวจ กองทัพบกและกองทัพเรือ การประปาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์การรับเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหารวมถึงรายงานแก่ผู้บริหารเมืองพัทยาเพื่อรับทราบ ซึ่งประเด็นปัญหาจะถูกจัดการและแยกหมวดหมู่เป็นกลุ่มๆ ตามความเดือดร้อนของประชาชนหรือผู้แจ้ง เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์สั่งการและควบคุมเมืองพัทยา COMMAND & CONTROL ROOM-PATTAYA CITY (CCR) เป็นศูนย์สั่งการและควบคุมบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเมืองพัทยาด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อติดตามเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ของพัทยา นอกจากนี้ยังได้มีการให้บริการของห้องศูนย์สั่งการและควบคุมโดยให้บริการขอดูภาพบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมทั้งเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายภายในหน่วยงานให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆพร้อมทั้งตรวจสอบแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร
  ทั้งนี้ คณะทำงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ ได้แนะนำเพิ่มเติมว่าควรบูรณาร่วมกันทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขอีกครั้ง และในส่วนของกล้องวงจรปิดก็ควรจะมีระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถมองเห็นชัดเจนในช่วงกลางคืนได้ดีมีประสิทธิภาพ และในส่วนของปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เมืองพัทยา ควรดำเนินการแก้ไขให้ตรงจุด เพื่อสร้างลักษณ์ที่ดีต่อเมืองพัทยา ติดตามข่าวสารต่างๆ เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นมารวบรวมข้อมูล ดำเนินการแก้ไขพัฒนาเมืองพัทยา สามารถปฏิบัติได้จริง ตามที่คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศได้ตั้งเป้าไว้ เพื่อนำไปปรับปรุงแผนตำบลมั่นคงปลอดภัยในยุคดิจิตอลให้เป็นรูปธรรมต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150