• ประชุมผู้บริหารพบประชาชน ครั้งที่ 2 นายกเมืองพัทยาย้ำ”พัทยา”จะพัฒนาได้ ประชาชนและทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อความสำเร็จในอนาคต

  ประชุมผู้บริหารพบประชาชน ครั้งที่ 2 นายกเมืองพัทยาย้ำ”พัทยา”จะพัฒนาได้ ประชาชนและทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อความสำเร็จในอนาคต

  ประชุมผู้บริหารพบประชาชน ครั้งที่ 2 นายกเมืองพัทยาย้ำ”พัทยา”จะพัฒนาได้ ประชาชนและทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อความสำเร็จในอนาคต
  วันนี้ (28 พ.ย.2561) ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารพบประชาชน ร่วมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ประธานและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาทั้ง 8 คณะ นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวจะสำเร็จลงได้เน้นการบริหารจัดการร่วมกันจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมขังที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารในพื้นที่ใกล้เคียงสนธิแผนกำลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ส่วนในแผนระยะยาวนั้นจะมีการประชุมร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในอาทิตย์หน้าในการวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลอย่างดีในอนาคต ให้ครอบคลุมกับการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ โดยน้อมนำแนวทางจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่ประชาชนมาบริหารจัดการเมืองพัทยาด้วย ซึ่งที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้น ทีมรองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ แม้กระทั่งการจับเวลาฝนตก น้ำท่วมขัง รวมถึงการระบายน้ำ จนวิกฤติต่างๆบรรเทาเบาบางลง โดยเมืองพัทยาได้เคยมี Master Plan สมบูรณ์ที่จะดำเนินการอย่างไรอยู่แล้ว ก็จะนำมาเสนอในที่ประชุมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบริการ ผู้ประกอบการ ธุรกิจที่พัก โรงแรม ที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะธุรกิจดังกล่าวถือเป็นหัวใจหลักที่หล่อเลี้ยงพัทยา จึงได้มอบหมายให้รองนายก ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีระเบียบเรียบร้อย เช่นสัญญาณจราจร ทาสีตีเส้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการใหญ่ๆที่จะมาถึง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง และการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นนานาชาติ รองรับกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคต รองรับการเจริญเติบโตทั้งเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
  นอกจากนี้นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวเสริมว่า จากการประชุมผู้บริหารพบประชาชนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมได้มีการคัดเลือกกรรมการกองทุนสุขภาพ โดยได้ผู้นำชุมชน 5 ท่านมาเป็นกรรมการ รวมทั้งจะมีการจัดกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 อีกด้วย ซึ่งในที่ประชุมดังกล่าวนี้ได้มีการนำเสนอในเรื่องปัญหาขยะที่ตกค้าง น้ำท่วมระบายน้ำไม่ทัน อยากให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และการประชุมผู้บริหารพบประชาชนประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนายกเมืองพัทยาได้กล่าวว่า ในเบื้องต้นนี้ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านต่างๆแล้ว ก็จะเป็นกำลังส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไชปัญหาต่างๆให้เบาบางลง รวมทั้งการให้การสนับสนุนชุมชน องค์กร สมาคม ในด้านการพัฒนาในแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะเชิญประธานชุมชนเป็นคณะที่ปรึกษาด้านพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตคณะที่ 9 เพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมทุกภาคส่วน
  นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า จากการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้จะมีระเบียบใหม่ที่เอื้อต่อชุมชน ในการนำเสนอโครงการมาเพื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการที่ยังมีขยะตกค้างในบ้างพื้นที่นั้น เนื่องจากบุคลากร รถขนขยะมีไม่เพียงพอ ประกอบกับที่ผ่านมามีฝนตกหนัก ทำให้มีรถสัญจรเข้าออกเป็นจำนวนมากในบริเวณขนถ่าย ทำให้ไปไม่ทันตามกำหนดเวลา และมีขยะตกค้างมาก ประกอบกับเป็นรอยต่อของการว่าจ้างบริษัทใหม่ ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นได้มีการปรับปรุง TOR ที่ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการจะต้องนำรถใหม่ทั้งหมดมาดำเนินงาน รวมทั้งการซ่อมบำรุงด้วย
  นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล กล่าวว่า ในแต่ละวันได้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการขุด ลอก ล้าง กำจัดขยะในพื้นที่ต่างๆเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งปัญหาที่พบนั้นมาจากน้ำที่ไหลจากที่สูงมาสู่พื้นที่ต่ำ พื้นที่ชะลอน้ำลดลง ปริมาณฝนที่มากและไม่เป็นไปตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ รวมทั้งน้ำทะเลหนุนด้วย และเนื่องจากบริเวณ หมู่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กว่า 50 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อนมีน้ำท่วมขังสูงกว่า 1 เมตร และถนนเลียบทางรถไฟจนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมืองพัทยาได้จัดทำโครงการก่อสร้างสถานีสูบป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล (Sump4/2) พร้อมท่อระบายน้ำ เพื่อการรับน้ำจากด้านตะวันออกของถนนเลียบทางรถไฟ โดยระบายไปยังคลองห้วยใหญ่ ซึ่งขณะนี้เมืองพัทยาอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเมืองพัทยา ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกระยะที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการที่รับน้ำด้านเหนือน้ำของเมืองพัทยาก่อนถนนเลียบทางรถไฟ​ โดยระบายไปทางทิศเหนือคือคลองนาเกลือ และโครงการก่อสร้างสถานีสูบป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล (Sump4/2) พร้อมท่อระบายน้ำ​ เป็นโครงการเพื่อการรับน้ำจากด้านเหนือน้ำของพัทยาก่อนถนนเลียบทางรถไฟ โดยระบายไปทางทิศใต้​ คือคลองห้วยใหญ่ รวมทั้งการซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำเสียที่ชำรุดและปรับปรุงสถานีสูบน้ำทั้ง 6 แห่ง ในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และการเพิ่มท่อระบายน้ำ โดยแยกเป็นท่อน้ำดีและน้ำเสียที่บริเวณถนนเลียบชายหาดและถนนวัดสว่างฟ้า
  นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า ในส่วนของประชาชนที่เสนอให้เมืองพัทยามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นั้น เมืองพัทยาจะดำเนินการในปี 2563 ส่วนกรณีเงินอุดหนุนนั้นได้เรียนเชิญนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธาน เพื่อเชิญองค์กรต่างๆมาประชุมเพื่อนำเสนอในการดำเนินการ เพื่อพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป รวมทั้งสำนักปลัดเมืองพัทยาได้มีโครงการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการถึงที่บ้าน พร้อมขอความร่วมมือให้ประธานชุมชนทั้ง 42 ชุมชน สำรวจผู้พิการที่ยังไม่แจ้งตายแจ้งต่อเมืองพัทยาด้วย
  ซึ่งในที่ประชุมดังกล่าว ประธานชุมชนได้นำเสนอต่อที่ประชุมให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การลอกท่อ การจราจร การติดหลอดไฟให้ส่องสว่างหน้าป้ายปากทางถนนวอล์คกิ้งสตรีท จัดสวัสดิการรถรับส่งนักเรียน ติดป้ายเดินรถคู่-คี่ การดำเนินการล้างทำความสะอาดที่ที้งขยะสุขุมวิทซอย 3 ขยายคลองกระทิงลายเพื่อรองรับน้ำ ซึ่งนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ในเรื่องใดที่เป็นปัญหาเร่งด่วนและเป็นภารกิจอยู่แล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการโดยทันที ซึ่งการประชุมนี้จะเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ อันจะนำมาซึ่งการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อปรับปรุง พัฒนาให้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150