• นายกเมืองพัทยาประชุมส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561-2563 (เงินอุดหนุน) ครั้งที่ 1/ 2561

  นายกเมืองพัทยาประชุมส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561-2563 (เงินอุดหนุน) ครั้งที่ 1/ 2561

  นายกเมืองพัทยาประชุมส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561-2563 (เงินอุดหนุน) ครั้งที่ 1/ 2561
  วันนี้ (28 พ.ย.61) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561-2563 (เงินอุดหนุน) ครั้งที่ 1/ 2561 โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา คณะผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการแผนงานโครงการปีงบประมาณ2561-2562(งบอุดหนุน)และหารือในเรื่องของการจัดเตรียมทำแผนงบประมาณประจำปีรายจ่าย2563(งบอุดหนุน)นอกจากนี้ยังขอให้ทุกส่วนราชการดำเนินการเสนอโครงการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วนรวมถึงโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น
  พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่ตั้งงบประมาณงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งการจัดหาครุภัณฑ์และการก่อสร้างต่างๆโดยขอให้เร่งรัดตามแผนและงานเบิกจ่ายงบเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อการพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150