• เมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนเคหะสถานบ้านหมู่บ้านมั่นคงเขาน้อย

  เมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนเคหะสถานบ้านหมู่บ้านมั่นคงเขาน้อย

  เมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนเคหะสถานบ้านหมู่บ้านมั่นคงเขาน้อย

  วันนี้ (30 พ.ย.61) เวลา 14.00 น.ที่บ้านสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา นายบรรลือ กุลละวนิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนเคหะสถานบ้านหมู่บ้านมั่นคงเขาน้อย หลังจากที่ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือนร้อนของชาวบ้านในชุมชนบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
  โดยในวันนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขตามเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในประเด็นต่างๆ คือ
  1. เรื่องของการระบายน้ำคลองสาธารณะหลังหมู่บ้าน เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำในคลองจะไหลเอ่อล้นมายังกำแพงหมู่บ้านและกัดเซาะกำแพง ส่งผลให้สิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านได้รับความเสียหาย ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว แต่ยังทรุดตัวเหมือนเดิม ทั้งนี้ในเบื้องต้นจะดำเนินการขุดลอกท่อระบาย เพื่อบรรเทากลิ่นและน้ำท่วมขัง สำหรับระยะยาวอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป
  2. เรื่องตัดต้นไม้ใหญ่หน้าหมู่บ้านที่ไปบดบังสายไฟซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยในขณะนี้ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อป้องกันการโค่นล้มลงมาทับบ้านเรือนชาวบ้านจนเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
  3. ขอให้ทางการไฟฟ้า ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการแก้ไขหน่วยจ่ายสายไฟที่ต่อเข้าในแต่ละบ้านนั้น ควรมีฉนวนหุ้มป้องกันอีกชั้นหนึ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการใช้กระแสไฟฟ้า
  ทั้งนี้การลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนเคหะสถานบ้านหมู่บ้านมั่นคงเขาน้อยในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองพัทยาพบประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่ทางรองนายกที่กำกับดูแลในส่วนงานพัฒนาสังคมจะต้องกำกับ ดูแล ควบคุมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามนโยบายของนายกเมืองพัทยา เพื่อให้เข้าถึงและรับทราบถึงปัญหาความต้องการของแต่ละชุมชน พร้อมนำปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆ นำไปแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150