• เมืองพัทยารณรงค์เสริมสร้างตระหนักรู้โทษของโรค HIV เมืองพัทยาต้องเป็นศูนย์ (getting to zero) ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา

  เมืองพัทยารณรงค์เสริมสร้างตระหนักรู้โทษของโรค HIV เมืองพัทยาต้องเป็นศูนย์ (getting to zero) ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา

  เมืองพัทยารณรงค์เสริมสร้างตระหนักรู้โทษของโรค HIV เมืองพัทยาต้องเป็นศูนย์ (getting to zero) ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา
  วันนี้ (1 ธ.ค. 61) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับหน่วยงานที่มาร่วมงานฯ ก่อนที่จะร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก โดยมี ร.ต.อ. หญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมีนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน องค์กรทุกภาคส่วน ผู้แทนจากองค์กรภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพเอดส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ที่ ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง
  ปัจจุบันโรคเอดส์ยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่ต้องดำเนินการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ไปในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพราะโรคเอดส์ยังไม่มียารักษาให้หายขาดแม้จะมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่พยายามคิดค้นหาตัวยาและทดลองวัคซีนก็ยังไม่มีวิธีที่รักษาโรคให้หายขาดได้จากสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยของสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ HIV มากกว่า 1.2 ล้านคน โดยที่ไม่มีอาการปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 84.3 และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมีอัตราติดเชื้อมากที่สุด ประกอบกับเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสถานประกอบการ สถานบันเทิงต่างๆ มีพนักงานให้บริการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มาจากทั่วประเทศและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค รวมทั้งมีพฤติกรรมทางเพศที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดโรค ซึ่งองค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO) และองค์การเอกแห่งสหประชาชาติ (UNADIDS) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงปัญหาเอดส์ยุทธศาสตร์เอดส์แห่งชาติกำหนดวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (getting to zero) ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา โดยเน้นให้ผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการด้านสุขภาพโดยรับยาเมื่อตรวจพบรายใหม่ทุกราย
  ดังนั้นฝ่ายป้องกันและควบคุม ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันเอดส์โลก getting to Zero ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้องค์กรภาครัฐเอกชนสถานศึกษาชุมชนและสถานประกอบการได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคเอดส์ รวมทั้งสามารถป้องกันและการติดเชื้อจากโรคเอดส์ได้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาไม่เจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ความรู้ โดยการจัดนิทรรศการ การบริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี และเล่นเกมส์ทายปัญหา พร้อมทั้งชมการแสดงรีวิวประกอบเพลงรณรงค์วันเอดส์โลก การแสดงศิลปะการฟ้อนรำไทยประยุกต์ การแสดงสร้างความบันเทิงให้ข้อคิดการป้องกันโรคเอดส์ และการแสดงละครเชิงสร้างสรรค์ให้ข้อคิดการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และแจกถุงยางอนามัย แผ่นพับเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมและชมริวขบวนรณรงค์ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

  The City of Pattaya run the campaign in recognizing the danger of HIV, pushing forward to the target of “Getting to Zero”, aiming to encourage public and private agencies, educational institutions, communities and business sector to place an awareness on the issue and to prevent HIV AIDS infection.

  芭堤雅市将鼓励提供预防艾滋病知识 于芭提雅为零(getting to zero) ,无传 无死 无视,以鼓励公共组织,学校,社区和企业认识到艾滋病的危害,可预防艾滋病感染为了芭堤雅地区人们没因此类疾病而死亡。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150