• เมืองพัทยาจัดอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลกรสำนักพัฒนาสังคม หวังนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  เมืองพัทยาจัดอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลกรสำนักพัฒนาสังคม หวังนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  เมืองพัทยาจัดอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลกรสำนักพัฒนาสังคม หวังนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  วันนี้ ( 12 ธ.ค.61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยาและบุคลากรสำนักพัฒนาสังคมประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีข้าราชการ พนักงานเมืองพัทยา เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียง

  สำนักพัฒนาสังคม จัดอบรมโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยาและบุคลากรสำนักพัฒนาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลกรสำนักพัฒนาสังคมให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ ในด้านการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของประชาชนในชุมชน การส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก การส่งเสริมสถาบันครอบครัวเพื่อนำความรู้มาขยายผลต่อยอดสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อนำมาประยุกต์และปรับใช้ในพื้นที่ของเมืองพัทยา โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตทั้งเด็กเยาวชนและประชาชน ให้ได้รับคุณภาพชีวิตและได้รับการส่งเสริมสวัสดิการที่ดีต่อไป ซึ่งการจัดโครงการวันนี้มีผู้บริหารและพนักงานสำนักพัฒนาสังคมจำนวน 34 คน โดยจะเดินทางไปศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 13– 15 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร 2 ท่านคือ นายอุเทน บุญทับโถม มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง“ เรื่องสิทธิเด็กและการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่พึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ. ศ. 2546”และนายสมศักดิ์ ทองปอ ในหัวข้อ“การลดความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150