• ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน

  วันนี้ (12 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมืองพัทยา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมกองทุนต่างๆ โดยมี นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ร.อ.หญิงลภัสรดา สาธาระกุล หัวหน้าฝ่ายหลักประกันสุขภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้แทนชุมชน และ อสม.เมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำนักการสาธารณสุข ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ มีการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีการพัฒนาและประเมินผลในเรื่องของคุณภาพในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ในที่ประชุมได้พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณแผนงานโครงการของหน่วยงาน องค์กร กลุ่มคน ประจำปี 2562 จำนวน 19 โครงการ โดยแบ่งประเภทกิจกรรมต่างๆดังนี้
  โครงการประเภทที่ 1.กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
  โครงการประเภทที่ 2.กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น
  โครงการประเภทที่ 3.กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

  นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพัทยา ปี 2557 -2561 ที่หมดวาระลง จำนวน 11 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการในการทำงานที่ผ่านมาอีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150