• พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการและระเบียบปฏิบัติการเงิน การคลังแก่บุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562

  พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการและระเบียบปฏิบัติการเงิน การคลังแก่บุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562

  พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการและระเบียบปฏิบัติการเงิน การคลังแก่บุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562

  วันนี้ (13 ธ.ค.61)เวลา 09.00 น.นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 (การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา เงินสวัสดิการ การจัดทำฎีกาการเขียนโครงการและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา) โดยมีนายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน และพนักงานครู เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องฉัตรมงคลโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)

  ตามที่เมืองพัทยาได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา เงินสวัสดิการ การจัดทำฎีกาการเขียนโครงการและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา” ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 143 คน ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2561 โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาว นาตยา จิรเศรษฐสิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จากสำนักงานคลัง จังหวัดชลบุรี นางกรรณิการ์ วิริยะบัณฑร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และสำนักการคลัง เมืองพัทยา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้สร้างความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา เงินสวัสดิการ การจัดทำฎีกาการเขียนโครงการ และการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150