• เมืองพัทยาขยายระยะเวลา 6 เดือน การใช้บังคับระเบียบเมืองพัทยาฯ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ.ศ. 2561

  เมืองพัทยาขยายระยะเวลา 6 เดือน การใช้บังคับระเบียบเมืองพัทยาฯ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ.ศ. 2561

  เมืองพัทยาขยายระยะเวลา 6 เดือน การใช้บังคับระเบียบเมืองพัทยาฯ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ.ศ. 2561

  ตามที่เมืองพัทยาได้มีประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ให้ใช้บังคับระเบียบเมืองพัทยาว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ. ศ. 2561 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นเจ็ดวัน นับแต่วันประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นั้น เพื่อให้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือในเขตเมืองพัทยาเกิดความชัดเจน และสามารถให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจในเจตนารมณ์ในระเบียบและสามารถให้ประชาชนและผู้ประกอบการต่าง ๆ สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในท่าเทียบเรือต่าง ๆ ของเมืองพัทยาได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ. ศ. 2542 จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับระเบียบเมืองพัทยาว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ. ศ. 2561 ออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561

  ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ “ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเมืองพัทยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ.ศ. 2561 ที่ อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา บริเวณชั้นหนึ่ง ได้ในวันและเวลาราชการ หรือตามเอกสารภาพถ่ายในโพสต์นี้ ที่ แฟนเพจ PR PATTAYA
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150