• เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“ เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย”

  เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“ เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย”

  เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“ เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย”

  วันนี้ (17 ธ.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย” ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา โดยมีนางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังคิดบวกความสุขในบั้นปลาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สมานฉันท์ และมีระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมของวัยสูงอายุที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งกำหนดจัดการอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติระหว่างวันที่ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา จำนวน 130 คน / รุ่น โดยแบ่งตามเขตพื้นที่การดูแลประชาชนเมืองพัทยารวมทั้งสิ้น 390 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย ผู้จัดการสถาบันเดอะวัน เทรนเนอร์ กรุ๊ป และคณะ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเสริมพลังเพื่อความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งของทีมมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สังคมสูงวัย สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัว ชุมชนได้อย่างมีความสุขและสามารถเข้าถึงบริการต่างๆที่จำเป็นทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150