• เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“ เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย” รุ่นที่ 2

  เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“ เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย” รุ่นที่ 2

  วันนี้ (18 ธ.ค.61) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย” ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา โดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียง
  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังคิดบวกความสุขในบั้นปลาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สมานฉันท์ และมีระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมของวัยสูงอายุที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งกำหนดจัดการอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติระหว่างวันที่ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา จำนวน 130 คน / รุ่น โดยแบ่งตามเขตพื้นที่การดูแลประชาชนเมืองพัทยารวมทั้งสิ้น 390 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย ผู้จัดการสถาบันเดอะวัน เทรนเนอร์ กรุ๊ป และคณะ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเสริมพลังเพื่อความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งของทีมมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สังคมสูงวัย สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัว ชุมชนได้อย่างมีความสุขและสามารถเข้าถึงบริการต่างๆที่จำเป็นทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

  The City of Pattaya has run the 2nd workshop entitled “Positive Thinking for Happiness” in order to establishing the quality of elderly society and promoting healthy community, paving the way for the sustainable future of the elderly, as well as enabling them to access all needed services on health, economic, social and environmental matters.

  芭堤雅市关心人民举办培训课程“增加力量 幸福到底”创造一个优质的老年人社会,拥有强大和可持续的社区优质健康系统,并为未来的老年人做好准备,可以与家人在社区生活很高兴并且获得必要的服务如健康,经济,社会和环境领域。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150