• ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน. เตรียมจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์พัทยา สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะชายหาด

  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน. เตรียมจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์พัทยา สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะชายหาด

  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน. เตรียมจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์พัทยา สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะชายหาด
  วันนี้ (20 ธ.ค.61) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป์ ผอ.ส่วนแผนและปฏิบัติการ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน. เป็นประธานประชุมหารือการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน. เตรียมจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ พัทยา โดยจัดให้มีกิจกรรมเสวนา เรื่อง การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะชายหาด ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 24 -25 มกราคม และ รุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 28 – 29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมไซมิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองของคนในชาติ รวมถึงสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนและต่อต้านกระแสข่าวลือ รณรงค์สร้างความเข้าใจเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ รักสถาบันและป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคมอันเนื่องมาจากการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยจัดให้มีกิจกรรมเสวนาสัมมนาและสร้างสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนแขนงต่างๆ กับชุมชน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติ ก่อเกิดความรักความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันอันเนื่องมาจากการรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องต่อไป

  The Reconciliation Center of Internal Security Operations Command (ISOC) is ready to organize the media friendship program in Pattaya, aiming to better understanding on the general election and running the campaign on cleaning the beach, creating harmony and promoting the reconciliation of Thais as well as forming the network to handle with fake news.

  泰国皇家改革和解调解中心,准备于芭堤雅举办关系活动创造对大选的正确看法和沙滩垃圾收集活动,以创造正确的理解,创造爱,和谐,民族 包括建立监视,警告和反谣言网络。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150