• เมืองพัทยามอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ภายใต้โครงการไทยนิยมยังยืน

  เมืองพัทยามอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ภายใต้โครงการไทยนิยมยังยืน

  เมืองพัทยามอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ภายใต้โครงการไทยนิยมยังยืน

  วันนี้(21 ธ.ค.61) เวลา 13.00 น.นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้แก่ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ภายใต้โครงการไทยนิยมยังยืน โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยนางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา

  ตามที่รัฐบาลมีการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน สำหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนในรอบปี 2560 โดยได้เปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น เพื่อช่วยเหลือคนไทยในเบื้องต้นในกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมทุกกลุ่ม ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันในทุกด้าน อีกทั้งยังเป็นการลดภาระลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งในส่วนอำเภอบางละมุง ได้มีประชาชนสมัครลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,156 ราย มีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบในเรื่องของคุณสมบัติรายได้ และทรัพย์สิน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากฐานข้อมูล จากบัญชีธนาคาร กรมที่ดิน กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ฐานข้อมูลผู้พิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จำนวน 3,426 ราย โดยมีผู้ที่ไม่ผ่าน จำนวน 730 ราย และผู้ที่ผ่านได้รับสิทธิ์รับบัตรฯ จำนวน 744 ราย

  สำหรับผู้ที่ยื่นลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ http: // welfare2560. epayment. go. th (เพียงใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เท่านั้น) นอกจากนี้ผู้ที่ไม่สามารถมารับบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันนี้ สามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3261 – 62 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  The City of Pattaya has provided the welfare cards to the disabled, the elderly, and the bedridden patients under the project of Sustainable Thai in order to help disadvantaged group of people to equally access all forms of assistances and lower their domestic burdens.

  芭堤雅市提供州福利卡给残疾人,老人,病人卧床 由于Thainiyom项目 为了帮助所有社会弱势群体的泰国人于各方面获得平等的援助减轻减少家庭开支的负担。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150