• เมืองพัทยาหารือด้านจราจรและความปลอดภัยท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ผนึกกำลังบูรณาการทุกภาคส่วน เสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาหารือด้านจราจรและความปลอดภัยท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ผนึกกำลังบูรณาการทุกภาคส่วน เสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาหารือด้านจราจรและความปลอดภัยท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ผนึกกำลังบูรณาการทุกภาคส่วน เสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

  วันนี้ (21 ธ.ค. 61) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดระเบียบการจราจร และการรักษาความปลอดภัย บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) โดยมีนายสนิท บุญมาฉาย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย นายชัชวาล ภิญญศิริ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและประธาน อปพร.เมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา คณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือโดยพร้อมเพรียงกันที่ ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ปัจจุบันในพื้นที่เมืองพัทยา ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ประกอบกับใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยว จึงได้มีการประชุมเพื่อหามาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก ซึ่งมติในที่ประชุมได้มอบหมายส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่โดยรอบ อาทิ พื้นผิวถนนสะพานท่าเรือ ลานน้ำพุ แนวแบริเออร์ที่วางกั้นกลางถนน ให้มีความสวยงาม สะอาดตา พร้อมทั้งให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน พร้อมจัดทำแผนบูรณการร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วม และนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร โดยจะนัดหมายส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมบูรณาการร่วมกันในการเฝ้าระวังความปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานของเมืองพัทยา สร้างความอุ่นใจและมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันต่อไป

  The City of Pattaya has put into account the traffic arrangement and the safety on Bali Hai Pier by integrating all parts concerned to gain the travelers’ confidence and promote the good image on tourism, focusing on the tidiness and safety in particular during the festive season to come.

  芭堤雅市讨论巴厘海湾的交通和安全问题。加入力量整合所有部门加强对旨于提升形象游客的信心旅游重点是方便,清洁,安全,以及新年节日附近所以建立信心给游客因此召开会议寻找安全措施并促进积极旅游业。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150