• รองนายกเมืองพัทยาและคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 4 และ 5