• เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมนวดแผนไทย “รุ่นหัตถ์เพชร 13 และ 14 “

  เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมนวดแผนไทย “รุ่นหัตถ์เพชร 13 และ 14 “

  เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมนวดแผนไทย “รุ่นหัตถ์เพชร 13 และ 14 ”
  เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.61 เวลา 18.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมนวดแผนไทย “รุ่นหัตถ์เพชร 13 และ 14 โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยนางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ และผู้ที่ผ่านการอบรมฝึกอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สวนอาหารเรือนไทย พัทยาสาย 2
  ตามที่ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม ได้จัดทำโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดไทย เพื่อสุขภาพ (นวดตัว 150 ชม. และนวดเท้า 60 ชม.) ให้แก่ประชาชนทั่วไปฟรีตลอดหลักสูตร เป็นระยะเวลา 18 วัน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานชุมชนเมืองพัทยา ซึ่งวันนี้ในรุ่นหัตถ์เพชร 14 มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จำนวน 25 คน และหลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จำนวน 32 คน รวมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมนวดไทยรุ่นหัตถ์เพชร 13 จำนวน 31 คน อีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150