• รองนายกเมืองพัทยา พร้อมสาธารณสุขอำเภอบางละมุงและจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าบรรจุกระเช้าปีใหม่ เน้นฉลากแสดงวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุแสดงเด่นชัด

  รองนายกเมืองพัทยา พร้อมสาธารณสุขอำเภอบางละมุงและจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าบรรจุกระเช้าปีใหม่ เน้นฉลากแสดงวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุแสดงเด่นชัด

  รองนายกเมืองพัทยา พร้อมสาธารณสุขอำเภอบางละมุงและจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าบรรจุกระเช้าปีใหม่ เน้นฉลากแสดงวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุแสดงเด่นชัด

  วันที่ (26 ธ.ค. 61 )เวลา 11.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาพัทยากลาง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ร่วมตรวจสอบและแถลงข่าวการดำเนินงานตรวจเฝ้าระวังกระเข้าของขวัญปีใหม่ โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย นายธนภัทร อุดมรัตนกูลชัย คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นางบุปผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคเมืองพัทยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค นางพัลลภา มิ่งมงคล ผู้จัดการสาขาบิ๊กซีพัทยากลาง และสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวและร่วมตรวจสอบฯในครั้งนี้

  ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ออกตรวจสอบกระเช้าในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้าให้มีมาตรฐาน ไม่นำสินค้าใกล้หมดอายุมาบรรจุในกระเช้า และมีฉลากแสดงวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุเห็นเด่นชัด

  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า การตรวจสอบกระเช้าปีใหม่ ทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้เน้น และให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เรื่องของมาตรฐานสินค้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบว่าผู้บริโภคซื้อสินค้าไปแล้วได้สินค้าไม่ได้คุณภาพ และมีปัญหาในการเปลี่ยนคืนสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่า ตรงกับฉลากหรือไม่

  ทั้งนี้ หากพบว่ากระเช้าของขวัญไม่แสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนด หรือผลิตภัณฑ์ของอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงสาธารณสุข 1556 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Deputy Pattaya City Mayor with Banglamung District Health Office and Chonburi Province patrol the area to inspect the standard products for the new year basket, highlighting the label showing the date, month, year of production and expiry that is clearly displayed to create confidence for consumers and also to provide knowledge to entrepreneurs to sell standardized baskets and do not bring near-expired products to be packed in baskets. The city of Pattaya has continually given importance to this issue every year since Pattaya is a tourist destination with many Thai and foreign tourists coming to travel, so the product standard is considered important.

  芭堤雅市副总理与Banglamung区公共卫生局和春武里府前往区域以检查包含新年包装的标准产品,强调标签显示日期,生产年份和到期日期,清楚显示为消费者创造信心准备教育销售标准包装的企业家不要将近乎过期的产品装在包装里。通过每年不断优先因为芭堤雅是一个旅游城市,有许多泰国和外国游客旅游。产品标准问题被认为是重要的。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150