• ปิดการจราจร งานเดินกินถิ่นนาเกลือปีที่ 10 เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.-24 ก.พ.62 เวลา 15.00 น.- 22.30 น. บริเวณสามแยกตลาดลานโพธิ์(ตลาดเก่านาเกลือ) ถึงทางเข้าร้านมุมอร่อย

  ปิดการจราจร งานเดินกินถิ่นนาเกลือปีที่ 10 เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.-24 ก.พ.62 เวลา 15.00 น.- 22.30 น. บริเวณสามแยกตลาดลานโพธิ์(ตลาดเก่านาเกลือ) ถึงทางเข้าร้านมุมอร่อย

  ปิดการจราจร งานเดินกินถิ่นนาเกลือปีที่ 10 เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.-24 ก.พ.62 เวลา 15.00 น.- 22.30 น. บริเวณสามแยกตลาดลานโพธิ์(ตลาดเก่านาเกลือ) ถึงทางเข้าร้านมุมอร่อย

  ตามหนังสือเมืองพัทยาที่ ชบ 5231 1/ 6706 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่องขอความเห็นชอบการปิดการจราจรและขายอาหารหรือจำหน่ายสินค้าเฉพาะประเภทของชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน งาน”เดินกินถิ่นนาเกลือปีที่ 10” กำหนดจัดงานทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณสามแยกตลาดลานโพธิ์(ตลาดเก่านาเกลือ) ถึงสะพานยาวนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงจากศิลปินและนักร้องที่มีชื่อเสียง พร้อมทั้งการจำหน่ายสินค้าของชุมชน ดังนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้เข้าร่วมโครงการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ. ศ. 2522 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ 2555 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดชลบุรี ว่าด้วยห้ามรถทุกชนิดเดิน (ชั่วคราว) ถนนสายพัทยา-นาเกลือ บริเวณตลาดเก่านาเกลือ(บางเวลา) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ. ศ. 2561
  ข้อ 2 ปิดการจราจร ห้ามรถทุกชนิดเดิน ถนนสายพัทยา-นาเกลือ ตั้งแต่บริเวณสามแยกตลาดลานโพธิ์(ตลาดเก่านาเกลือ) ถึงทางเข้าร้านมุมอร่อย ระยะทางประมาณ 800 เมตร
  ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 15.00 น.ถึงเวลา 22.30 น.
  ข้อ 4 นับตั้งแต่วันเวลาที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิก ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศใดที่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม. เมืองพัทยาขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150