• เมืองพัทยาจัดอบรมเสริมความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นด้วยตนเอง แก่ผู้จำหน่ายสินค้างานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 10

  เมืองพัทยาจัดอบรมเสริมความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นด้วยตนเอง แก่ผู้จำหน่ายสินค้างานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 10

  เมืองพัทยาจัดอบรมเสริมความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นด้วยตนเอง แก่ผู้จำหน่ายสินค้างานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 10

  วันนี้ 3 ม.ค. 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับผู้ประกอบการในการประชุมผู้จำหน่ายสินค้าและการอบรมแผนป้องกันอัคคีภัย งานเดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 10 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสาวรุ่งนภา ช่างไม้ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายชัชวาล ภิญญศิริ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวนาเกลือ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวการปิดถนนในพื้นที่จัดงาน และระเบียบข้อห้ามต่างๆ ในการจำหน่ายสินค้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติวิทยากรผู้ชำนาญการ นำโดยนายสุรชาติ เกิดปราชญ์ เจ้าพนักงานป้องกันภัย ชำนาญงาน รก.หน.ฝ่ายป้องกันกันภัยพิบัติ นายบัณทิต นันตะสุข เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ มาอบรมเสริมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อเป็นการร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย โดยสามารถระงับเพลิงด้วยตนเองในเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ยังได้มอบผ้ากันเปื้อนให้แก่สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวตลาดนาเกลือ และประธานชุมชนนาเกลือ ชุมชนลานโพธิ์ ชุมชนวัดช่องลม ชุมชนซอยไปรษณีย์ ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ กลุ่มแม่บ้านซอยนาเกลือ 11 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้จำหน่ายสินค้างานเดินกินถิ่นนาเกลือต่อไป

  ตลอดระยะเวลาของการจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลืออย่างต่อเนื่องมาจนเข้าสู่ปีที่ 10 จะเห็นได้ว่าพื้นที่นาเกลือได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มประชาชนและนักท่องเที่ยวมากขึ้น มีการสร้างรายได้ จากการนำทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นนำมาสร้างให้เกิดมูลค่า เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยตนเองสามารถสร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน ส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมไปถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการพัฒนาและต่อยอดให้เหมาะสมกับยุคสมัย ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยากับคนในชุมชนนาเกลือ เพื่อพัฒนาพื้นที่นาเกลือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  โดยในปีนี้เมืองพัทยาได้กำหนดจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือปีที่ 10 ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจัดขึ้นเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกิจกรรมหลากหลายทั้งชิม ช๊อป แชะ แชร์ กันอย่างเต็มอิ่ม ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 22.00 น. ณ บริเวณที่ทำการตำรวจชุมชนเขตงานที่ 8 (ป้อมตำรวจนาเกลือ) ถึงสะพานยาวนาเกลือ โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน 3 เวที คือ เวทีที่ 1. บริเวณหน้าธนาคารออมสิน เวทีที่ 2 บริเวณตลาดเก่านาเกลือ 100 ปี และเวทีที่ 3 บริเวณสะพานยาวนาเกลือ ส่วนที่ซอยไทยศิลป์ จะมีวงดนตรีโฟล์คซอง มาร่วมบรรเลงขับกล่อมบทเพลงให้ได้รับฟัง ซึ่งภายในงานยังมีการออกร้านของชุมชนต่างๆ อย่างมากมาย อาทิ อาหารพื้นเมือง อาหารทะเลสดๆ อร่อย ราคาย่อมเยา และพิเศษสุดทุกๆ วันเสาร์มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดัง มาร่วมกันสลับปรับเปลี่ยนบนเวที นอกจากนี้ยังเน้นย้ำการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้จำหน่ายสินค้าฯ ช่วยกันรักษาความสะอาด งดใช้ถุงพลาสติก ถ้วยโฟม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวการปิดการจราจรในพื้นที่การจัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมงาน โดยจะดำเนินการปิดการจราจร ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.- 22.30 น. บริเวณที่ทำการตำรวจชุมชนเขตงานที่ 8 (ป้อมตำรวจนาเกลือ) ถึงสะพานยาวนาเกลือ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  Pattaya City organized a training course to enhance the knowledge of primary fire extinguishing on their own. This training is for the distributor of food products in the 10th Naklua Local Walking & Eating Festival to prevent and monitor fire by being able to suppress the fire on their own at the beginning of fire. Also, the apron was given to the Conservation and Development Association for tourism in the Naklua market.

  芭堤雅市举办培训预防灭火课程,以增强人们自己有灭火知识针对Na Klua地区的第十年 美食之旅,以防止和监测火灾通过能够自己灭火此外,该停机坪还被提供给Naklua市场的旅游业保护和发展协会。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150