• นายกเมืองพัทยาประชุมติดตาม พร้อมเร่งรัดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563

  นายกเมืองพัทยาประชุมติดตาม พร้อมเร่งรัดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563

  นายกเมืองพัทยาประชุมติดตาม พร้อมเร่งรัดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563

  วันนี้ (3 ม.ค.61) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ผศ.ดร.ธัชชัย ชื่นชม นายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข คณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor) นายมาโนช หนองใหญ่ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา โดยมีนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยรองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานฯ โดยพร้อมเพรียง

  ซึ่งการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ทั้งงบประมาณรายจ่ายของเมืองพัทยาและงบประมาณเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง และพิจารณาโครงการที่จะของบประมาณปีงบประมาณ 2563 ในส่วนที่จะขออุดหนุนจากส่วนกลาง และหารือแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งมติที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการรีบดำเนินงานโดยด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของชาวเมืองพัทยาและเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์เมืองพัทยาซึ่งจะทำให้ เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการท่องเที่ยวของEEC(Eastern Economic Corridor) หรือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

  Pattaya City Mayor held a meeting to follow up and expedite the results of operations and disbursement budget of the fiscal year 2019-2020. In this regard, the implementation of the annual expenditure budget 2019 was monitored, both the Pattaya City budget and the government subsidy budget, and also the project’s budget request for the year 2020 was considered.

  芭堤雅市议会会议后续行动准备加快本财年的2019-2020年运营和支出结果年度为了跟进2019年度预算的运作,芭堤雅的支出预算和中央补贴预算并考虑要求2020财政年度预算的项目。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150