• เมืองพัทยาเปิดเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ฟรี

  เมืองพัทยาเปิดเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ฟรี

  เมืองพัทยาเปิดเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ฟรี

  ด้วยเมืองพัทยามีความประสงค์รับสมัครประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาอบรมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร โดยเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ ภาษาต่างประเทศ จัดอบรมจำนวน 3 หลักสูตร คือ
  – หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรละ 100 ชั่วโมง เปิดรับสมัครวันที่ 17 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา
  – หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรละ 100 ชั่วโมง เปิดรับสมัครวันที่ 18 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา
  – หลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) หลักสูตรละ 100 ชั่วโมง รับสมัครวันที่ 21 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา และสอบวัดระดับความรู้หลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 12.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 โดยจะดำเนินการประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา

  สำหรับเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรมทั้ง 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3.เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  และวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) จากเมืองพัทยาจำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะบุคคลที่สมัครหลักสูตรภาษาจีนระดับกลางเท่านั้น)

  ทั้งนี้ จัดอบรมขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2562 วันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 12.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 34 วัน โดยมีวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมให้ความรู้ การอบรมครั้งนี้ ผู้สมัครที่เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  เมืองพัทยาขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักศึกษาเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3271 และ 0 3825 3281 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150