• เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2562 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้า อำนวยความสะดวก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ

  เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2562 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้า อำนวยความสะดวก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ

  เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2562 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้า อำนวยความสะดวก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ

  วันนี้ (8 ม.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา ผู้แทนคนพิการทางการเห็น ผู้แทนคนพิการทางสติปัญญา ผู้แทนคนพิการทางการเรียนรู้ ผู้แทนคนพิการทางออทิสติก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ ห้องประชุม 221 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องการคำสั่งเมืองพัทยาที่ 437 /2561 เรื่องการปรับปรุงแก้ไขการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 15/2561 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยาลงวันที่ 25 กันยายน 2560 ได้มีคำสั่งให้นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คนตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ. ศ. 2542 จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่นนั้น เพื่อให้การทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นไปตามกฎหมายข้อบัญญัติหรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่นายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีแก่ทางราชการและประโยชน์ของประชาชน โดยส่วนรวม และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติเมืองพัทยาว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา ขึ้น

  ซึ่งในวันนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ อาทิ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดดงตาล 1,300 เมตร (ส่วนที่เหลือ) ประกอบด้วยทางลาดลงชายหาดจำนวน 3 จุด ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ 1 จุด โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพัทยาเหนือระยะทาง 2 กิโลเมตร โครงการสนามฟุตบอลศูนย์กีฬาเยาวชนภาคตะวันออกเพื่อผู้พิการ โดยจัดทำทางเท้าสำหรับผู้ใช้รถเข็นและทางลาดสำหรับนักกีฬาที่ใช้รถเข็นโดยรอบของสนามกีฬาฯ สะพานลอยคนข้ามแบบมีลิฟต์บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา นอกจากยังได้มีการพิจารณาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการจัดสรรอุปกรณ์ พร้อมจัดเตรียมสถานศึกษา เพื่อให้ผู้พิการสามารถศึกษาร่วมกับนักเรียนทั่วไปได้ นอกเหนือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยานั้น ทั้งนี้เพื่อให้ส่งเสริมและพัฒนาการดำรงชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  The City of Pattaya convened the meeting of the Committee on Promoting Quality of Life for the fiscal year 2019, improving the landscape and footpath as well as strengthening the quality of life of the disabled.

  芭堤雅市2019年财政年度残疾人生活质量促进和发展委员会芭堤雅市会议,随时准备改善景观和行人便利提高残疾人的生活质量。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150