• พลังมวลชนทำดีด้วยหัวใจ รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง​ จัดการขยะมูลฝอย​ สร้างเมืองสีเขียวทั่วประเทศ

  พลังมวลชนทำดีด้วยหัวใจ รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง​ จัดการขยะมูลฝอย​ สร้างเมืองสีเขียวทั่วประเทศ

  พลังมวลชนทำดีด้วยหัวใจ รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง​ จัดการขยะมูลฝอย​ สร้างเมืองสีเขียวทั่วประเทศ

  วันนี้ (9 ธ.ค.62) เวลา 09.00 น.นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์“ แยกก่อนทิ้ง”
  จัดการขยะมูลฝอย​ ซึ่งมีนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้​ โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ผู้แทนจากชุมชนนาเกลือ บริษัท สแกนดิสคูช จำกัด กลุ่มประมงพื้นบ้านนาเกลือโรงแรมสยามเบย์ชอว์ ซึ่งเป็นตัวแทนโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) ชุมชนวัดช่องลม​ นาเกลือ สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา จำนวน 8 หน่วยงาน ผู้ประกอบการ แขกผู้มีเกียรติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง ที่ บริเวณลานกิจกรรมวัดช่องลม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ. ศ. 2559 – 2564 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยประกอบกับ พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน เพื่อให้ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนการรณรงค์“ แยกก่อนทิ้ง” โดยมีเป้าหมาย ถึงประชาชนสร้างการรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนมีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ขยะอันตราย และการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด และบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการจัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ ตามแนวทางที่กำหนด พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการจัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลตามแนวทางที่กำหนด พร้อมประชาสัมพนธ์วันเวลาในการเก็บขนขยะแยกนอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัด ให้ดำเนินการบันทึกข้อสรุปการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) และบันทึกข้อสรุปในการกำหนดวิธีการกำจัดขยะในแต่ละกลุ่มพื้นที่ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตามแผนการณรงค์“ แยกก่อนทิ้ง” ตั้งแต่บัดนี้ (9 ม.ค. 62) ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562 ดังนั้น เพื่อเป็นไปนโยบายของรัฐบาล
  สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยาจึงได้จัดกิจกรรมตามแผนการรณรงค์ โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตเมืองพัทยา กิจกรรมรณรงค์การทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มดำเนินการในทุกส่วนราชการของเมืองพัทยาภายในศาลาว่าการเมืองพัทยา สถานประกอบการตลาดสด โรงแรม ชุมชน และสถานที่ราชการของหน่วยงานภายในเขตเมืองพัทยา โดยในวันนี้ มีผู้แทนจากชุมชนนาเกลือ บริษัท สแกนดิสคูช จำกัด กลุ่มประมงพื้นบ้านนาเกลือโรงแรมสยามเบย์ชอว์ ซึ่งเป็นตัวแทนโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) ชุมชนวัดช่องลมนาเกลือ สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา จำนวน 8 หน่วยงาน ผู้ประกอบการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกันกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้อย่างพร้อมใจกันทำความดีเพื่อสังคม โดยช่วงเช้าได้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน​ สถานประกอบการ​ หน่วยงานราชการและทุกชุมชนภายในเขตเมืองพัทยา การแสดงในกิจกรรมแผนการรณรงค์“ แยกก่อนทิ้ง” ของโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนในโรงแรม​ โรงเรียนและส่งเสริมกิจกรรม​ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ​ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปในสังคม

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150