• เมืองพัทยาจัดอบรมเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากรส่วนป้องกันภัยพิบัติ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

  เมืองพัทยาจัดอบรมเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากรส่วนป้องกันภัยพิบัติ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

  เมืองพัทยาจัดอบรมเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากรส่วนป้องกันภัยพิบัติ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

  วันนี้ (10 ม.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายกันภัยพิบัติทางบก (สถานีดับเพลิงเขตจอมเทียน ) นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนป้องกันภัยพิบัติ โดยมีนายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิดฯโดยพร้อมเพรียง

  ตามนโยบายของนายกเมืองพัทยา ที่มีนโยบายในการพัฒนาเมืองพัทยาให้สะอาด สะดวกและปลอดภัย ควบคู่ไปกับการปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมยุคใหม่ รวมทั้งการดูแล ป้องกันเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจเมื่อมาเยือนเมืองพัทยา ในการนี้จึงได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางบกและทางทะเลและสาธารณภัยต่างๆ ประกอบไปด้วยฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเลและศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีแบบแผนและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางบกและทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ทั้งทางบกและทางทะเลที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่เนื่องจากภารกิจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันภัยพิบัติจะต้องอยู่เวรยาม เตรียมพร้อมป้องกันเหตุทั้งทางบกและทางทะเล ตลอด 24 ชั่วโมง จึงต้องดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2562 และชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-29 มกราคม 2562 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา และหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์ในการดำน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบรมเสริมความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ มีประสบการณ์ เกิดความเข้าใจภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางบกและทางทะเลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  The City of Pattaya organized the training course to strengthening disaster prevention personnel according to the policy of Pattaya Mayor in developing the city towards cleanliness, safety and convenience as well as the adaptation of the city’s landscape to serve the EEC. Such policy has been implemented for economic, social, environmental and cultural betterment and gaining the trustworthy from the public and the tourists to Pattaya.

  芭堤雅市举办技能培训和防灾人员发展,根据芭堤雅市政府的政策,提高工作效率随着政策发展芭堤雅市要干净方便安全再加上景观的调整,要符合EEC项目条件,社会,环境和新文化包括护理受到保护,以便人们和游客访问芭堤雅时充满信心。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150