• เมืองพัทยา ประชุมศึกษาความเหมาะสมรถไฟรางเบา ลดปัญหาจราจรอย่างเป็นรูปธรรม วันนี้ (10 ม.ค. 62) ห้องประชุม 231 เวลา 13.30 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมือง

  เมืองพัทยา ประชุมศึกษาความเหมาะสมรถไฟรางเบา ลดปัญหาจราจรอย่างเป็นรูปธรรม วันนี้ (10 ม.ค. 62) ห้องประชุม 231 เวลา 13.30 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมือง

  เมืองพัทยา ประชุมศึกษาความเหมาะสมรถไฟรางเบา ลดปัญหาจราจรอย่างเป็นรูปธรรม
  วันนี้ (10 ม.ค. 62) ห้องประชุม 231 เวลา 13.30 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายนิรันดร์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในส่วนภูมิภาค สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้แทนการไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
  เนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมพิจารณาขอบเขตการดำเนินงานและกำหนดราคากลาง การศึกษาความเหมาะสม การออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟรางเบา (Tram Way) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียนเพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) จากการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล และการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชนจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนายังขาดทิศทางและการบูรณาการแผนที่มีประสิทธิภาพเมืองส่วนใหญ่เติบโตไปตามธรรมชาติ การใช้ที่ดินมีความหนาแน่นเฉพาะพื้นที่สองข้างทางขาดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย เช่น ระบบการเดินทางและการขนส่งสินค้า ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะมีพื้นที่บริการอยู่อย่างจำกัดและไม่ได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พื้นที่ชั้นในและพื้นที่ย่านชานเมืองเกิดปัญหาการจราจรคับคั่ง สำหรับการขนส่งสินค้ายังคงพึ่งพาระบบการขนส่งทางถนนเป็นหลัก ซึ่งได้เพิ่มปริมาณการแออัดการสัญจรบนผิวถนนมากขึ้นไปอีก ในขณะที่ความสามารถการรองรับของถนนมีอยู่อย่างจำกัด ทั้งนี้ไม่นับรวมปัญหาด้านมลภาวะอุบัติเหตุคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา
  เมืองพัทยาเป็นเมืองหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอันมากโดยเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมืองย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของเมืองพบว่าสาเหตุหลักของปัญหาการจราจรในเมืองพัทยาคือการขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะส่งผลให้มีปริมาณการเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดและเกิดมลพิษทางอากาศดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับการเดินทางในเมืองพัทยาให้ครอบคลุมที่พักอาศัย และแหล่งกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยามีจำนวนประชากร และนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเติบโตมากยิ่งขึ้น ทำให้จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพสูงเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง และเป็นการป้องกันปัญหาการจราจรในตัวเมืองพัทยาได้ในอนาคตภายใต้กรอบนโยบายของการพัฒนาการขนส่งระบบรางเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลดความต้องการการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อปริมาณความต้องการ การเดินทางของประชากรและนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ทั้งในปัจจุบันและที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งควรจะหาแนวทางป้องกันไม่ให้ปัญหาการจราจรเพิ่มทวีความรุนแรงจนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในอนาคต และเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว และเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรซึ่งเป็นปัญหาหลักของเมืองอย่างยั่งยืน
  ทั้งนี้เมืองพัทยาได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram Way) จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาขอบเขตการดำเนินงานและกำหนดราคากลางฯ เพื่อหาผู้เชี่ยวชาญจัดทำแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำแผนการจัดระบบการจราจรในเขตพื้นที่การศึกษา แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีหรือจุดจอด และแผนการจัดการจราจร ระบบขนส่งโดยรอบพื้นที่สถานี พร้อมกำหนดทิศทางการดำเนินให้บรรลุประสงค์ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยสามารถพัฒนาโครงการพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการศึกษาไปลงทุนก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัญหาการจราจรและขนส่ง ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้เสนอให้มีการประชุมอีกครั้ง โดยเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมให้ข้อมูล เพื่อให้การศึกษาฯในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเมืองพัทยาและประชาชนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150