• เมืองพัทยาจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง และจัดการสุขภาพชุมชนแบบพึ่งตนเองได้

  เมืองพัทยาจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง และจัดการสุขภาพชุมชนแบบพึ่งตนเองได้

  เมืองพัทยาจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง และจัดการสุขภาพชุมชนแบบพึ่งตนเองได้

  วันนี้ (11 ม.ค.61) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีนางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีนายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานายกเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ คณะอสม.กว่า 500 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯโดยพร้อมเพรียง

  Thailand 4.0 เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กระทรวงสาธารณสุข ได้รองรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยพัฒนาอาสาสมัครชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง และจัดการสุขภาพชุมชนแบบพึ่งตนเองได้

  สำนักการสาธารณสุข โดยส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพประชาชน จึงจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยนำแนวทางการพัฒนาอสม. 4.0 ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มาปรับใช้ในการพัฒนาเครือข่ายดูแลสุขภาพในชุมชนให้มีความรอบรู้ สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการดูแลสุขภาพตนเองและประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง และนำไปสู่ชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป โดยแบ่งการอบรมเป็นอบรมวิชาการจำนวน 6 ครั้ง / ปี ได้แก่ การใช้งาน Mobile Application รับข้อมูลความรู้ ข่าวสารเรื่อง“ ยาที่เชื่อถือได้” เพื่อการใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงให้คำแนะนำประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ การใช้งาน Application “SMART อสม.” ในการออกเยี่ยมผู้ป่วย และอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะวิกฤติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง โรงพยาบาลบางละมุง และหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร

  ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นอกเหนือจากการจัดอบรมแล้ว ได้จัดให้มีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี และ 20 ปี รวมทั้งสิ้น 39 คน และมอบรางวัลการประกวดผลงานในปีงบประมาณ 2561 คือ รางวัล“ มาตรฐาน ศสมช. ดีเด่น” จำนวน 6 รางวัล และ รางวัล “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นเมืองพัทยา ด้านสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ” จำนวน 8 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยาต่อไป

  ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นอกเหนือจากการจัดอบรมแล้ว ได้จัดให้มีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี และ 20 ปี รวมทั้งสิ้น 39 คน และมอบรางวัลการประกวดผลงานในปีงบประมาณ 2561 คือ รางวัล“ มาตรฐาน ศสมช. ดีเด่น” จำนวน 6 รางวัล และ รางวัล “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นเมืองพัทยา ด้านสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ” จำนวน 8 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยาต่อไป

  The City of Pattaya organizes the project to enhance the capacity of the network for healthiness in community toward Thailand 4.0 for a sake of prosperity and sustainability through technology, creativity and innovation. This project is participated by all parts of concern and Ministry of Public Health.

  芭堤雅市组织了联网发展泰国社区医疗保健4.0项目,让人们能够照顾自己的健康并且自力更生的社区健康管理按照“稳定,繁荣,可持续”的愿景,用科技带动国家创造力和创新与各界合作公共卫生部支持泰国4.0政策。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150