รองนายกเมืองพัทยาเปิดการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวน SRRT เมืองพัทยา ครั้งที่ 2/2562

รองนายกเมืองพัทยาเปิดการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวน SRRT เมืองพัทยา ครั้งที่ 2/2562

รองนายกเมืองพัทยาเปิดการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวน SRRT เมืองพัทยา ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ ( 15 ม.ค.61) เวลา 11.30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวน SRRT เมืองพัทยา ครั้งที่ 2/2562 พร้อมกันนี้มี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ร.ต.อ.(หญิง) กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข และสมาชิกทีม SRRT เมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมฯโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน โดยมีทั้งโรคจากการติดเชื้อและโรคเรื้อรังไร้เชื้อ มีผลกระทบโดยตรงกับร่างกายและจิตใจ ปั่นทอนสุขภาพและชีวิต จากปัญหาและสาเหตุเหล่านี้จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นเป้าหมายหลัก คือ รู้เร็ว รายงานเร็ว ควบคุมโรคเร็ว ป้องกันการแพร่กระจายโรคได้ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จึงได้จัดอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาเหตุการณ์ปกติในชุมชนและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งควบคุมโรคติดต่อในเบื้องต้นได้ทันเวลา

สำหรับการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อและการป้องกัน และการวางแผนงานการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในชุมชน เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปใช้ในการดูแลชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีในชุมชนต่อไป

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150