• เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “ร้อยพวงมาลัย จัดดอกไม้ ทำดอกไม้สับปะรด น้ำยาเอนกประสงค์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “ร้อยพวงมาลัย จัดดอกไม้ ทำดอกไม้สับปะรด น้ำยาเอนกประสงค์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “ร้อยพวงมาลัย จัดดอกไม้ ทำดอกไม้สับปะรด น้ำยาเอนกประสงค์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา

  วันนี้ (16 ม.ค 62) เวลา 09.30 น. ณ สวนอาหารเรือนไทย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “ร้อยพวงมาลัย จัดดอกไม้ ทำดอกไม้สับปะรด น้ำยาเอนกประสงค์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมฯ พร้อมด้วยนางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา และกลุ่มพัฒนาสตรี เข้าร่วมอบรมฯ

  สำนักงานพัฒนาสังคมฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคมได้ดำเนินการจัดการอบรมจำนวน 4 ครั้ง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเป็นสตรีที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยาในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมหลักสูตร “ร้อยพวงมาลัย จัดดอกไม้ ทำดอกไม้สับปะรด น้ำยาเอนกประสงค์ “ ระยะเวลาการจัดอบรม 2 วัน ในระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถและเสริมสร้างความรู้ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปรวมทั้งนำไปเผยแพร่ให้ความรู้สมาชิกในกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาหรือประชาชนในกลุ่มชุมชนของตนเองเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150