• เมืองพัทยาจัดโครงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2562 หวังสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเด็ก และสตรีให้หมดไป

  เมืองพัทยาจัดโครงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2562 หวังสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเด็ก และสตรีให้หมดไป

  เมืองพัทยาจัดโครงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2562 หวังสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเด็ก และสตรีให้หมดไป

  วันนี้ (17 ม.ค.61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องทัพพระยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกันนี้มีเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนในเขตเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมฯ

  สืบเนื่องจากปัจจุบันความรุนแรงต่อเด็กและสตรี รวมถึงบุคคลในครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน โดยสถานการณ์ปัญหาได้ขยายวงกว้างและมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีเป็นอย่างมาก ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีหลายรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางวาจา และทางเพศ เช่น การทำร้ายร่างกาย การข่มขืน และการกระทำอนาจาร เป็นต้น ซึ่งผู้กระทำโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย และเป็นบุคคลใกล้ชิด ส่วนผู้ถูกกระทำเป็นผู้หญิง และเด็ก โดยสังคมมองว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว ทำให้ผู้ถูกกระทำตกอยู่ในภาวะยากลำบาก และไม่กล้าบอกเล่าให้ผู้อื่นฟัง จำต้องยอมถูกกระทำ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนในสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาร่วมกัน ดังนั้น เมืองพัทยา โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จึงได้จัดทำ “โครงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2562″ ขึ้น โดยแบ่งการจัดอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งครั้งนี้เป็นการอบรมกลุ่มที่ 1 ซึ่งมีนักเรียนในเขตเมืองพัทยา เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 100 คน และกลุ่มที่ 2 กลุ่มสตรีในเขตเมืองพัทยา ในวันที่ 18 มกราคม 2562 อีก 100 คน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ให้กับผู้เข้าร่วมรับการอบรม

  โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิศิษฐ์ ผลดก และคณะ จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่เด็ก เยาวชนและครอบครัว เกี่ยวกับความรุนแรง ที่มีผลกระทบทางด้านจิตใจ เพื่อให้เยาวชนทราบถึง พรบ.คุ้มครองครอบครัว
  พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา รวมถึงนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ไปเผยแพร่ สร้างความเข้าใจต่อคนในชุมชน และสังคมได้ต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150