เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่​ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม​ สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน

เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่​ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม​ สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน

เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่​ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม​ สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน

วันนี้ 17 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเมืองพัทยา 7 นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของมูลฝอยชุมชน
มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล โดยมีนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งมีนางรุ่งนภา ทับหนองฮี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเมืองพัทยา ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดฯและร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียง

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของมูลฝอยชุมชนมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก สร้างความร่วมมือวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยการลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหาร​ เพื่อการสร้างคุณค่าอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนและเห็นคุณค่าของแหล่งทรัพยากร ซึ่งเมืองพัทยาเป็นเมืองที่มีการขยายตัวของชุมชน​ มีความหนาแน่นของจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี รวมทั้งปริมาณขยะด้วย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญของคนพัทยาที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ​ เนื่องจากมีสูงถึง 45,000 ล้านชิ้นต่อปี นอกจากนี้ภาพรวมไทยยังคงมีอัตราการผลิตขยะเฉลี่ยต่อคนสูงสุดในอาเซียน 1. 76 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ดังนั้นจึงเล็งเห็นว่าการอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสภาวการณ์ของเมืองพัทยาในปัจจุบัน โดยมีวิทยากรจากคณะกรรมการวุฒิอาสาคลังสมองประจำจังหวัดชลบุรี มาให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้หวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเป็นตัวแทนในการนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่แก่หน่วยงานของตนและครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นของตนต่อไป

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150