จังหวัดชลบุรีจัดประชุมคณะทำงานกลุ่มพื้นที่ Clusters 2 และ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชลบุรี จัดการขยะมูลฝอย ดำเนินการตามนโยบายรัฐให้เป็นรูปธรรม

จังหวัดชลบุรีจัดประชุมคณะทำงานกลุ่มพื้นที่ Clusters 2 และ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชลบุรี จัดการขยะมูลฝอย ดำเนินการตามนโยบายรัฐให้เป็นรูปธรรม

จังหวัดชลบุรีจัดประชุมคณะทำงานกลุ่มพื้นที่ Clusters 2 และ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชลบุรี จัดการขยะมูลฝอย ดำเนินการตามนโยบายรัฐให้เป็นรูปธรรม

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด การใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3ช โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ ในพิธีมอบรางวัลให้แก่จังหวัดที่ชนะการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน ซึ่งพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายบริหารจัดการขยะในพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำป้ายกำหนดสีเพื่อแยกขยะใส่ถุง นอกจากนี้กระทรวงมหาไทยได้กำหนดแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชนและประชาชนในทุกครัวเรือนร่วมดำเนินการตามแผน ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มพื้นที่ Clusters 5 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอศรีราชาจำนวน 7 แห่ง
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยเมืองพัทยา เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบจำนวน 16 แห่ง
กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จำนวน 17 แห่ง
กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอบ้านบึงอำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง และอำเภอเกาะจันทร์จำนวน 57 แห่ง
กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วยเทศบาลในพื้นที่อำเภอเกาะสีชังจำนวน 1 แห่ง

ซึ่งวันนี้ (22 ม.ค.62) 10.00 น. นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าคณะทำงานกลุ่ม Clusters ที่ 2 และ 5 เป็นประธานประชุมกลุ่ม Clusters ที่ 2 และ 5 โดยมีนายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายดำรง เภตรา นายกเทศมนตรีเกาะสีชัง ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศบาลเมืองหนองปรือ นายดำรง เภตรา นายกเทศมนตรีเกาะสีชัง นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ตัวแทนจาก อปท. 17 องค์กรในเขตอำเภอบางละมุง สัตหีบ และอำเภอเกาะสีชัง ประกอบไปด้วย ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อบต.พลูตาหลวง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เทศบาลตำบลบางเสร่ เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อบต.เขาไม้แก้ว เทศบาลตำบลแสมสาร เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลเมืองสัตหีบ เกาะสีชัง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา

สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าแนวทางการจัดการ(Cluster)กลุ่มการจัดการขยะของกลุ่ม 2 และ 5 ของจังหวัดชลบุรี ของแต่ละกลุ่มให้เป็นไปตามขั้นตอนแต่ละ(Clusters)ที่ได้วางแผนแนวทางในการบริหารจัดการขยะตามแต่ละกลุ่ม(Clusters) เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน โดยกลุ่มที่ 5 คือเทศบาลในพื้นที่อำเภอเกาะสีชังจำนวน 1 แห่ง ซึ่งมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียว จึงสามารถดำเนินการตามกระทรวงมหาดไทยประกาศเรื่องกำจัดขยะมูลฝอยและเสนอรูปแบบการจัดการขยะไปตามขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอต่อรัฐมนตรีมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ เพื่อหาผู้รับจ้างในการดำเนินการต่อไป ในส่วนของกลุ่มที่ 2 คือ เมืองพัทยา เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบจำนวน 16 แห่ง ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง และยังไม่สามารถหาข้อตกลงในเรื่องวิธีการกำจัดขยะในรูปแบบใดได้ โดยการประชุมวันนี้ได้เสนอแนะให้กลุ่มที่ 2 ประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อหาข้อตกลงในรูปแบบและวิธีการจัดการขยะภายในกลุ่ม และนำผลที่ได้จากการประชุมนำเสนอไปยังคณะกรรมการการจัดการขยะให้รับทราบต่อไป

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150