รองนายกเมือง นำทีม..ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก

รองนายกเมือง นำทีม..ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก

รองนายกเมือง นำทีม..ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก

วันนี้ (23 ม.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล นายสมภพ วันดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้รับจ้างบริษัทกิจการร่วมค้าพรอสเพอร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต่อผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ที่บริเวณ The Chocolate Factory

ด้วยเมืองพัทยาได้ว่าจ้างบริษัทกิจการร่วมค้า พรอสเพอร์ เป็นบริษัทผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีสัญญาเริ่มวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 จำนวน 570 วัน เพื่อดำเนินการก่อสร้างพื้นที่โดยรวมของบริเวณ ถนนเกษตรสิน ซอย 1 – 11 และถนนราชรุณ ซอย 3/1 – 3/5 ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

 1. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1 เมตร คุณภาพ 3 ชั้น (ระบายน้ำเสีย) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ คสล. ทั้งสองข้างถนนความยาวรวมไม่น้อยกว่า 4,010 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 379 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ
 2. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร คุณภาพชั้น 3 (ระบบน้ำเสีย) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ คสล. ทั้งสองข้างถนนความยาวรวมไม่น้อยกว่า 5,730 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 562 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ
 3. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสีย HDPE ขนาด 1,000 มม. (SN4 ) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ คสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 133 เมตรโดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 6 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ
 4. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฝน คสล. ขนาด 1 เมตร คุณภาพชั้น 3 พร้อมบ่อพักระบายน้ำคสลทั้งสองข้างถนนความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,705 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 82 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ
 5. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฝน HDPE ขนาด 1,000 มม. (SN4) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 151 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 6 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ
 6. ก่อสร้างวางท่อ Overflow ระบายน้ำฝน HDEP 800 มม.(SN4) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 120 เมตรโดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 3 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ
 7. ก่อสร้างวางท่อ Overflow ระบายน้ำฝน HDEP 1,000 มม.(SN4) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 143 เมตร
 8. ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำขนาด 3.00 ×3.20 เมตรความลึกไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ
 9. ก่อสร้าง Box Culvert ขนาด 1.25 × 1.25 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 26.00 เมตร โดยมีต่อปาก Box Culvert ไม่น้อยกว่า 4 จุด พร้อมฝาเหล็กหล่อ
 10. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 1.50 เมตรความยาวรวมไม่น้อยกว่า 26.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กชุบ Hot Galvalnizing
 11. ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำขนาด 5.00 × 10.00 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 3.10 เมตร จำนวน 1 บ่อ
 12. ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำขนาด 5.00 × 10.00 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 4 เมตรจำนวน 1 บ่อ
 13. ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำขนาด 5.00 × 6.00 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 3.00 เมตรจำนวน 1 บ่อ
 14. ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดกว้างประมาณ 5.00 – 15.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาวประมาณ 5,182 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45,500 ตารางเมตร

โดยวันนี้บริษัทกิจการร่วมค้าพรอสเพอร์ ได้ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างทีละส่วนดังนี้ คือ ในลำดับแรกจะปิดช่องทางเข้า – ออก เป็นจุดๆ และจะเร่งดำเนินการขุดเจาะ และกลบทางเข้า – ออก หรือทำทางชั่วคราว เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชน สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก พร้อมฉีดน้ำผิวถนน เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบที่มีความประสงค์ต้องการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำทิ้งเข้ากับท่อระบายน้ำของเมืองพัทยา ให้ดำเนินการขออนุญาตเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเพิ่มเติม ส่วนผู้ประกอบรายใดที่ขออนุญาตเรียบร้อย ให้นำหนังสือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเสียดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทกิจการร่วมค้าพรอสเพอร์ ได้ชี้แจงต่อว่า…บริษัทฯได้ทำสัญญาเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 จำนวน 570 วัน ขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว 241 วัน และจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วตามสัญญา ต่อไป…

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150