ชุมชนเมืองพัทยา​ ร่วมโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562

ชุมชนเมืองพัทยา​ ร่วมโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562

ชุมชนเมืองพัทยา​ ร่วมโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562

วันนี้ (24 ม.ค 62) ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562 ซึ่งมี นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เข้าร่วมเป็นเกียรติ และมีนางสาว พรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกล่าวรายงานวัตุประสงค์ โดยมีผู้แทนชุมชนเมืองพัทยาจาก 23 ชุมชน จำนวน 115 คน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562 เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้จัดทำแผนชุมชนของชุมชนตนเอง และนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาของชุมชนแต่ละชุมชนพร้อมนำไปบรรจุในแผนชุมชนตามโครงสร้างแต่ละด้าน ประกอบไปด้วย ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยวันนี้สำนักพัฒนาสังคมได้เชิญผู้แทนชุมชนเมืองพัทยาร่วมจัดทำแผนชุมชน จำนวน 210 คนจาก 42 ชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยา โดยดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 2 วัน ในวันที่ 24 ม.ค 2562 จำนวน 23 ชุมชน 115 คน และวันที่ 25 ม.ค 62 จำนวน 19 ชุมชน 95 คน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ระดมความคิด ความต้องการ ร่วมเสนอประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน การขอความร่วมมือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ​ ในการนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150