เมืองพัทยาอบรม”สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 “

เมืองพัทยาอบรม”สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 “

เมืองพัทยาอบรม”สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 “

วันนี้ (26 ม.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์​ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเรื่อง”สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546″ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมี นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และผู้เข้าอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยพร้อมเพรียง

สำนักพัฒนาสังคม​ เมืองพัทยา​ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในเรื่องสิทธิผู้สูงอายุ สิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่างๆ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เข้าถึงสิทธิ และเกิดการพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มลักษณะเครือข่าย ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างจิตสำนึกให้กับลูกหลาน ในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต​

ซึ่งวันนี้มีผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน โดยนางสาวน้ำฝน อุ่นกู่ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวณัฐพร ทองแท้ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ มาร่วมให้ความรู้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150