• เมืองพัทยาเปิดรับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND)

  เมืองพัทยาเปิดรับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND)

  เมืองพัทยาเปิดรับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND)

  ด้วยเมืองพัทยาได้จัดทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยาให้ได้รับการพัฒนาและมีมาตรฐานรับรองเป็นที่ยอมรับในตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สินค้าและบริการของเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป โดยได้ประกาศระเบียบเมืองพัทยาว่าด้วยเรื่องการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) และการรับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND)
  1. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดได้ที่ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา
  2. คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ได้แก่
  2.1 กลุ่มอาชีพเมืองพัทยา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา
  2.2 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเมืองพัทยา หรือมีที่ตั้งหรือสถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา หรืออำเภอบางละมุง
  2.3 กรณีที่ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน / มาตรฐานสากลอื่นจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)

  1. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้
   3.1 ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องได้รับใบอนุญาตและ / หรือใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานสากลอื่น
   3.2 เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีแหล่งผลิตขั้นสุดท้ายในเมืองพัทยาหรืออำเภอบางละมุง
   3.3 ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
   3.3.1 บ่งบอกถึงเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของท้องถิ่นเมืองพัทยา / อำเภอบางละมุง / จังหวัดชลบุรี
   3.3.2 ได้รับรางวัลสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เช่นรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางสื่อต่างๆเช่นวิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ เป็นต้น
   3.3.3 ได้มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ เช่น เมืองพัทยา เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
  2. เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) แล้วจึงจะสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ได้
  3. ใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต หากมีความประสงค์จะใช้ตราสัญลักษณ์ฯต่อไป ผู้ประกอบการต้องทำการต่ออายุใบอนุญาตฯภายใน 90 วันก่อนวันสิ้นอายุ กรณีที่ไม่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯตามกำหนด ให้ถือว่าสิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์ฯสิ้นสุดลงและผู้ประกอบการต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯใหม่
  4. ในการจัดทำตราสัญลักษณ์ฯอนุญาตให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำตราสัญลักษณ์ฯ โดยใช้รูปแบบมาตรฐานตามระเบียบเมืองพัทยา ว่าด้วยเรื่องการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) พ. ศ. 2561
  5. ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) ให้จัดทำตามความเหมาะสมที่จะใช้บนตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์หรือสถานประกอบการ

  การรับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) รายละเอียดดังนี้

  1. เอกสารประกอบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯประกอบด้วย
   1.1 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการจำนวน 4 ภาพ (4×5 นิ้ว) ในมุมมองที่ต่างกัน กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ ให้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์จำนวนอย่างน้อย 1 ชิ้นมาประกอบพิจารณาการขออนุญาต
   1.2 สำเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
   1.3ใบแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือแคตตาล็อค
   1.4 หลักฐานการประกอบกิจการ (ถ้ามี)
   1.4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน
   1.4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งกลุ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   1.4.3 สำเนาทะเบียนพาณิชย์
   1.4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
   1.4.5 สำเนาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
   1.4.6 สำเนาหนังสือแสดงการได้รับรางวัลหรือมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ
   1.4.7 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
   สามารถยื่นใบขออนุญาตฯได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา หรือดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคำขออนุญาตฯได้ที่ Facebook: กิจกรรมฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เมืองพัทยา หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 3825 3262 ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150