เมืองพัทยาบูรณาการส่วนราชการ เดินหน้าเตรียมหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5 แนะควรเริ่มจากตัวเราเองเป็นหลัก และค่อยขยับขยายเป็นวงกว้าง ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขและป้องกัน เพื่อลดมลพิษ

เมืองพัทยาบูรณาการส่วนราชการ เดินหน้าเตรียมหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5 แนะควรเริ่มจากตัวเราเองเป็นหลัก และค่อยขยับขยายเป็นวงกว้าง ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขและป้องกัน เพื่อลดมลพิษ

เมืองพัทยาบูรณาการส่วนราชการ เดินหน้าเตรียมหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5 แนะควรเริ่มจากตัวเราเองเป็นหลัก และค่อยขยับขยายเป็นวงกว้าง ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขและป้องกัน เพื่อลดมลพิษ
วันนี้ 30 ม.ค. 62 เมื่อเวลา 14.00 น. นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมวางแผนกำหนดการควบคุมการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5
โดยมี นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จากสำนักการช่าง สำนักปลัด สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักศึกษา สำนักสาธารณสุข สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และวางแผนมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมี นางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานป้องกันที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 251
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2562 พบว่าจากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวได้ดีขึ้นความเร็วลม 10 – 30 กม./ชม. มีหมอกบางในตอนเช้า ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM 2. 5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ 18 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” ถึง “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ประกอบกับเมืองพัทยา ได้ทำการติดตั้งเครื่องตรวจเคราะห์คุณภาพอากาศในเขตพื้นที่เมืองพัทยา คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และดัชนีคุณภาพอากาศโอโซน ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มกราคม 2562 ที่มีค่าฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2. 5) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงช่วง 26.03 – 56.81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกณฑ์คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” ถึง “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” มีแนวโน้มจะมีฝุ่นละอองฯ เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการหาแนวทางมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของเมืองพัทยาด้วย 8 มาตรการ การเตรียมรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศรวมถึงดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยในที่ประชุมครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ส่วนต่างๆ ประกอบด้วย

 • สำนักการช่างประสานงานระหว่างสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
 1. มาตรการลดมลพิษจากการจราจร ได้แก่ เข้มงวดการตรวจจับรถยนต์ควันดำ เข้มงวดตรวจวัดมลพิษจากรถราชการสังกัดเมืองพัทยาทุกคัน ตรวจสอบรถบรรทุก หรือรถขนย้ายวัสดุให้มีผ้าใบปิดคลุมให้มิดชิด ประสานจัดการจราจรให้คล่องตัว รณรงค์ไม่ขับช่วยดับเครื่องยนต์ขณะจอด รณรงค์ให้ประชาชนหมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต์
 2. มาตรการลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ได้แก่ ควบคุมบริเวณก่อสร้างให้มีรั้วทึบโดยรอบ คุมเข้มให้มีผ้าใบปิดคลุมการก่อสร้างให้มิดชิด กำชับให้มีการล้างล้อรถก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง
 • สำนักปลัดเมืองพัทยา งานเทศกิจ
 1. มาตรการลดฝุ่นละอองจากการเผา และกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะ และเผาในที่โล่ง ควบคุมดูแลกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และรณรงค์ให้ผู้จำหน่ายอาหารปิ้งย่างริมบาทวิถีใช้เตาลดมลพิษ
 • สำนักสิ่งแวดล้อม
 1. มาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และความถี่ในการทำความสะอาดที่สาธารณะ ได้แก่ เพิ่มการปลูกต้นไม้ บริเวณริมถนนและเกาะกลาง เพิ่มความถี่ในการล้างถนนทำความสะอาดและดูดฝุ่นถนน เป็นต้น รวมทั้งได้หารือร่วมกับผู้รับเหมาปัดกวาดถนนให้สะอาดเรียบร้อย เน้นเศษดิน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองและด้านการจราจร เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยจัดทีมออกตรวจสอบพร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อติดตาม ประสานงานและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเมืองพัทยาอีกตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ
 • สำนักการศึกษา
 1. มาตรการดูแลพื้นที่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ฉีดพรมน้ำในสนามหญ้า หรือพื้นที่โล่ง ให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่เด็กนักเรียนผู้ปกครอง และดูแลเด็กป่วยให้งดมาโรงเรียน หรืองดออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง
 • สำนักการสาธารณสุข
 1. มาตรการการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ผู้ป่วยสูงอายุ โรคหอบหืด กลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อเรื้อรัง การให้คำแนะนำในการออกกำลังกายในเวลา และสถานที่ที่เหมาะสม การสวมหน้ากากอามัย N95 หรือหน้ากากอนามัย การติดตามรายงานสถิติผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในโรงพยาบาลเพื่อติดตามความรุนแรงของสถานการณ์ แนะนำสถานประกอบการจำหน่ายปิ้งย่างควรมีระบายอากาศ
 • สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
 1. มาตรการการประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศให้ประชาชนรับทราบ และประชาสัมพันธ์แนวทางในการป้องกันอันตราย โทษพิษภัยของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2. 5 และ ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาเศษกิ่งไม้ ใบไม้ในที่โล่งแจ้ง และขอความร่วมมือลดกิจกรรรมการเกิดฝุ่นละออง
 • สำนักพัฒนาสังคม
 1. มาตรการขอความร่วมมือชุมชน อาสาสมัครทุกแขนงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางอากาศ และช่วยแนะนำสถานประกอบการจำหน่ายปิ้งย่าง ควรมีที่ระบายอากาศในพื้นที่ชุมชน
  นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนราชการ เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือ เพื่อร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศ รวมถึงแนวทางการป้องกันการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150