เมืองพัทยากำหนดเวลายื่นแบบชำระภาษี และชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2562

เมืองพัทยากำหนดเวลายื่นแบบชำระภาษี และชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2562

เมืองพัทยากำหนดเวลายื่นแบบชำระภาษี และชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2562

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
  2. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 สำหรับเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินรายใหม่ ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5)และชำระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหม่
  3. ภาษีป้าย ขอรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2562 สำหรับป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษี ตั้งแต่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และคิดภาษีเป็นรายงวด และสำหรับป้ายใหม่ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง
    4.ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ชำระตามปริมาณการใช้น้ำประปา หมายเหตุ: เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเสียภาษีโดยให้บริการประชาชนในช่วงเวลากลางวันของวันทำงานราชการเวลา 12.00 น.- 13.00 น. ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เดือนกันยายน 2562
Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150