• เมืองพัทยาจัดอบรม “พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเมืองพัทยาสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ” ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562

  เมืองพัทยาจัดอบรม “พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเมืองพัทยาสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ” ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562

  วันนี้ (7 ก.พ.62) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเมืองพัทยาสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ” ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ณ สถานประกอบการกลุ่มอาชีพพอเป็นเย็นใจ ซอยชัยพฤกษ์ 2

  ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคม จัดอบรม “พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเมืองพัทยา สู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ” ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรมหลัก คือ
  กิจกรรมที่ ๑ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ความรู้ เพิ่มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเมืองพัทยา โดยจัดอบรมขึ้นในวันนี้ (7 ก.พ. 62) ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพสบู่ประทินผิวเมืองพัทยา จำนวน 5 คน กลุ่มอาชีพแหลมราชเวช จำนวน 5 คน กลุ่มอาชีพบ้านเกาะล้าน จำนวน 5 คน กลุ่มอาชีพอาหาร – ขนมเมืองพัทยา จำนวน 5 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ จำนวน 5 คน และกลุ่มอาชีพไทยนิยม ผู้ประกอบการ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยได้รับเกียรติจากนายสมหมาย พัฒนดิลก ประธานกลุ่มอาชีพพอเป็นเย็นใจ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ความรู้ด้านหัวใจของการทำธุรกิจและช่องทางการตลาดแบบครบวงจร พร้อมชมกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง
  สำหรับกิจกรรมที่ ๒ เป็นกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นโมเดล กลุ่มอาชีพต้นแบบ สู่ความยั่งยืน จัดอบรมขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นี้
  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ชุมชนเป็นกลุ่มอาชีพต้นแบบที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถสูง สามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจการของกลุ่มและเป็นศูนย์การเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเมืองพัทยา ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในกิจกรรมของกลุ่มได้เป็นอย่างดี

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150