• เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC สร้างพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ ยั่งยืน ได้มาตรฐานสากล

  เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC สร้างพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ ยั่งยืน ได้มาตรฐานสากล

  เมื่อวันที่ (6 ก.พ.62) เวลา 16.30 น.นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะทำงานประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานประชุมหารือโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะทำงานประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา
  เมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลก เรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งสีสันที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในทุกรูปแบบ ดังนั้นคณะทำงานประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ได้ดำเนินการศึกษาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC ซึ่งมี 3 โครงการหลักที่คณะทำงานฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณา ได้แก่ โครงการ Pattaya on Pier โครงการ Cruise Terminal และโครงการ รถไฟรางเบา (Tram) โดยมีแผนแม่บทการพัฒนาเมืองท่าเรือสำราญ หรือ Master Plan of Cruise Terminal ด้านอ่าวไทย เริ่มจากสิงคโปร์เชื่อมต่อมาที่จังหวัดสงขลา – สมุย – หัวหิน – แหลมฉบัง และแหลมบาลีฮาย พัทยา ซึ่งรูปแบบของพอร์ต ได้แบ่งเป็น 2 แบบ คือ “โฮมพอร์ต” เป็นเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยว มีสนามบินดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเส้นทางบกและทางอากาศเดินทางมาท่องเที่ยว คาดว่าจะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตหรือกระบี่ ส่วนอีกแบบ เรียกว่า “พอร์ตออฟคอล” โดยจะวางเป็นเส้นทางเชื่อมต่อทางเรือ – ทางอากาศ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ครบวงจร

  สำหรับการพัฒนา Cruise Terminal โดยเลือกสถานที่เป็นบริเวณ ปลายแหลมบาลีฮาย พัทยา ซึ่งได้จัดเป็นส่วนของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของ EEC โดยจะเริ่มเป็นอันดับแรก พร้อมวางกรอบให้พัทยาเป็น“B – leisure destination” คือ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแบบผสมผสาน ระหว่างเมืองธุรกิจและเมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัย โดยมีแผนงานการพัฒนา ภายใต้โครงการ Pattaya on Pier ให้เหมือนกับ “Pier 39” ที่ซานฟานซิสโก เพื่อให้เป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ที่เป็น landmark ของเมืองพัทยา ซึ่งมีทั้งสถานที่ช้อปปิ้ง Night Life แหล่งรับประทานอาหาร ลานกิจกรรมที่ครบวงจร

  ทั้งนี้เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC โดยพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับการเดินทางในเมืองพัทยา ให้ครอบคลุมที่พักอาศัยและแหล่งกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยามีจำนวนประชากร และนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเติบโตมากยิ่งขึ้น ทำให้จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพสูง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง และเป็นการป้องกันปัญหาการจราจรในตัวเมืองพัทยาได้ในอนาคต ภายใต้กรอบนโยบายของการพัฒนาการขนส่งระบบราง เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลดความต้องการการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อปริมาณความต้องการ การเดินทางของประชากรและนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ทั้งในปัจจุบันและที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งควรจะหาแนวทางป้องกันไม่ให้ปัญหาการจราจรเพิ่มทวีความรุนแรงจนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในอนาคต และเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว และเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร และปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อยกให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน

  ทั้งนี้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวใน EEC จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งการคมนาคมขนส่งทางบก-น้ำ-อากาศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนท้องถิ่นจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวอีกทางด้วย โดยทั้ง 3 โครงการนี้ คือ Pattaya on Pier จะเชื่อมต่อกับ Cruise Terminal และรถไฟรางเบา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง เป็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบอีกด้วย ซึ่งทั้ง 3 โครงการดังกล่าว ทางคณะทำงานประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้มอบหมายให้เมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการประสานงาน พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการ EECฯ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 15 มีนาคมนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและสามารถรองรับกับการเติบโตของประเทศต่อไปในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150