• เมืองพัทยาจัดอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (Pattaya City)สร้างความเข้าใจให้กับผู้ขับขี่

  เมืองพัทยาจัดอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (Pattaya City)สร้างความเข้าใจให้กับผู้ขับขี่

  เมืองพัทยาจัดอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (Pattaya City)สร้างความเข้าใจให้กับผู้ขับขี่

  วันนี้ (8 ก.พ 62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยาจัดโครงการอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya City) โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ฯ พร้อมกันนี้มีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้ขับขี่สาธารณะประกอบด้วย รถสองแถว รถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ให้บริการอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยากว่า 500 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

  เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานบันเทิง นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอีกประการหนึ่งคือการเดินทางที่สะดวก พื้นที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีระบบรถโดยสารสาธารณะหลากหลายรูปแบบ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนสามารถใช้บริการได้โดยง่าย แต่ในขณะเดียวกันระบบรถโดยสารสาธารณะที่มีอยู่ บ่อยครั้งก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เรียกค่าโดยสารแพงเกินจริง ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อนักท่องเที่ยว จอดรถกีดขวางรับผู้โดยสาร ไม่รักษาวินัยจราจร ย่อมก่อให้เกิดปัญหาติดตามมาทั้งในด้านความปลอดภัย อุบัติเหตุและปัญหาจราจร เสียหายต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

  ดังนั้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ สร้างเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง รักษาวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทางและสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องตามวิธีการทางการแพทย์ พร้อมเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือทางราชการได้อีกส่วนหนึ่ง โดยการอบรมวันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีสาขาอำเภอบางละมุง สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ประชาชน และนักท่องเที่ยวต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150