• เมืองพัทยาจัดการประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมเดือนมีนาคม 2562 สำหรับเด็กและเยาวชน

  เมืองพัทยาจัดการประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมเดือนมีนาคม 2562 สำหรับเด็กและเยาวชน

  เมืองพัทยาจัดการประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมเดือนมีนาคม 2562 สำหรับเด็กและเยาวชน

  วันนี้ (8 ก.พ.62) เวลา13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ประกอบด้วยโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน งานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยา และพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ของสำนักการศึกษา โดยมีนายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ นายคมกริช นิราพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  วันนี้สำนักการศึกษา ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานที่จะมีขึ้นในเดือน มีนาคม 2562 ได้แก่
  1.โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้

  • กิจกรรมประกวดเรียงความ โดยคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ตัวแทนห้องละ 1 คน มาประกวดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2
   -พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปี 2562 ซึ่งจัดในวันที่ 1 – 12 มีนาคม 2562 โดยมอบให้แต่ละโรงเรียนจัดพิธีดังกล่าวแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแดร์
   2.งานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยา ซึ่งจะจัดในวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
   3.งานพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา
   ในการประชุมวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรูปแบบการจัดงานด้านต่างๆ เพื่อมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ต่อไป
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150