• เสวนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบสหการ

  เสวนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบสหการ

  วันนี้(11 ก.พ.2562)เวลา 09.00 น. พลโทชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง เป็นประธานการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบสหการ โดยมีนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับผู้เสวนา ดร.ชาญวิทย์ วสยางกูร รองประธานกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น คนที่หนึ่ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา

  เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานของรัฐที่ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชน ที่จะตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากหลักคิดในเรื่องการกระจายอำนาจและแนวคิดที่ว่าปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นที่ใด คนในพื้นที่นั้นย่อมเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถหาแนวทางในการตอบสนองปัญหา และความต้องการต่างๆเหล่านั้นได้ดีกว่าบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ดังนั้นจึงต้องสร้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในส่วนของการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมสนับสนุน ร่วมกำกับดูแลตรวจสอบและรับผิดชอบร่วมกัน ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น ไม่อาจทำให้การให้บริการสาธารณะหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ สำเร็จลุล่วงได้โดยง่าย

  การเสวนาและรับฟังความคิดเห็น”ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบสหการ”ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวันนี้ (11 ก.พ.2562)เป็นการอภิปรายเรื่อง“ สหการกับการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น” โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดร.ชาญวิทย์ วสยางกูร ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบทั่วไป ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ส่วนวันที่สองจะเป็นการนำเสนอเวทีกลุ่มย่อย ถาม-ตอบและรับฟังความคิดเห็น
  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาในครั้งนี้ หวังให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง ในการปฏิบัติงานและร่วมกันศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นและองค์กรส่วนท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150