• ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง

  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง

  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง

  ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้กำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เป็นหัวใจสำคัญในส่วนของการจัดหรือดำเนินการให้มี การจัดเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกที่สมาชิกวุฒิสภา เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งให้มีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองหรือบุคคลอื่นทำการสืบสวนและไต่สวน หรือพิจารณาชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องเกี่ยวกับฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งให้ส่วนราชการและประชาชนได้ทราบถึงข้อกฎหมายดังกล่าว ดังนี้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150