• เมืองพัทยาประชุมหารือโครงการถนนตามโครงข่ายคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี 2558 ครั้งที่ 1/2562

  เมืองพัทยาประชุมหารือโครงการถนนตามโครงข่ายคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี 2558 ครั้งที่ 1/2562

  เมืองพัทยาประชุมหารือโครงการถนนตามโครงข่ายคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี 2558 ครั้งที่ 1/2562

  วันนี้ 14 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือโครงการถนนตามโครงข่ายคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2558 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายชวัฒน์ เทพทัพ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.บางละมุง นายอธิราช กนกเวชยันต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายชวัฒน์ เทพทัพ คณะผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะอดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนบ้านหัวทุ่ง , โพธิสัมพันธ์ , ร้อยหลัง , หนองตะแบก , พัทยาเหนือ และชุมชนชัยพฤกษ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ที่ ห้องประชุม 231 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่เมืองพัทยามีโครงการถนนตามโครงข่ายคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการจราจร การแก้ปัญหาการจราจร และการแก้ปัญหาน้ำท่วม รองรับการเจริญเติบโตของเมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่องที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่พื้นที่หรือเส้นทางการจราจรที่มีอย่างจำกัดและคับแคบในปัจจุบันเกินขีดความสามารถที่จะรองรับได้นั้น โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาในการดำเนินการพิจารณาขยายถนนและตัดถนนใหม่ ตามโครงข่ายคมนาคมฯ ดังนี้
  สายที่ 1 ถนน สาย ข.5 (ถนนพัทยา 3 ช่วง 2) มีเขตทางกว้าง 20.00 เมตร เชื่อมฝั่งขวาถนนสาย ข.4 (ซอยนาเกลือ 13) ระยะทางรวมประมาณ 2.43 กิโลเมตร
  สายที่ 2 ถนนสาย ข. 4 (ซอยนาเกลือ 13) มีเขตทางกว้าง 20.00 เมตร ระยะทางประมาณ 470 เมตร
  สายที่ 3 ถนนสาย ง. 4 มีเขตทางกว้าง 30.00 เมต รระยะทางในเขตเมืองพัทยาประมาณ 900 เมตร และเขตเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ระยะทางประมาณ 2,010 เมตร

  ซึ่งมติในที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจที่ดินเพิ่มเติม เพื่อเร่งทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ต่อไป…

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150