• ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ-สูบบุหรี่ และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่สาธารณะ

  ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ-สูบบุหรี่ และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่สาธารณะ

  ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ-สูบบุหรี่ และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่สาธารณะ

  ด้วยพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ. ศ. 2560 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมีบทบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมทั้งบทกำหนดโทษเพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ ยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เมืองพัทยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข้อห้ามบางประการ ซึ่งมีลักษณะการกระทำอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560 ดังนี้
  1.ห้ามผู้ใดขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และห้ามผู้ใดใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  2.ห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติประกาศกำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท กรณีเป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่า
  3.ห้ามผู้ใดโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  4.ห้ามผู้ขายปลีกขายโดยวิธีการหรือในลักษณะใช้เครื่องขาย ขายผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  5.ห้ามผู้ขายปลีกขายโดยมีการแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยาสูบกับสินค้าอื่น ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

  1. ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่กำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีบทบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งบทกำหนดโทษเพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมีให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย เมืองพัทยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข้อห้ามบางประการ ซึ่งมีลักษณะการกระทำอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 ดังนี้

  1. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ หรือบริเวณสวนสาธารณะของทางราชการ ที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  3. ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะใช้เครื่องขายอัตโนมัติ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  4. ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการเร่ขาย หรือการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย หรือให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น หรือเป็นการจูงใจให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  5. ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150