• ประชุมประชาคม อปพร.จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

  ประชุมประชาคม อปพร.จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

  ประชุมประชาคม อปพร.จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

  วันนี้ (15 ก.พ 62)เวลา 09:30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดการประชุมประชาคม อปพร. โดยมีนายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย เขต 17 จันทบุรี และผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมทัพพระยา
  ซึ่งมีนายพูนสิทธิ์ อำพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมประชาคมฯ ครั้งนี้

  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี ในฐานะ ศูนย์ อปพร. จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดการประชุมประชาคม อปพร. จังหวัดชลบุรีประจำปี งบประมาณ. ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกันรวมทั้ง รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ กิจการ อปพร. โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดชลบุรี,อำเภอ,เมืองพัทยา,เทศบาล,องค์การบริหารส่วนตำบล,เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และ อปพร.

  โดยในวันนี้ได้มีการกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง นโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการ อปพร. ความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวของกิจการ อปพร. และแผน กลยุทธ์การพัฒนา งานกิจการ อปพร. เพื่อให้ อปพร. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ทราบและนำไปกำหนดแผนงาน นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนางานกิจการ อปพร. ให้ก้าวหน้าตามแนวทางของแผนกลยุทธ์ฯ ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากกรมป้องกันสาธารณภัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการประชุมฯ ครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม อปพร. มีศักยภาพในการเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150