• (yes)คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

  (yes)คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

  (yes)คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
  -มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
  -มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

  (no)ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  -เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  -อยู่ในระหว่างถูกเพิงถอนสิทธิการเลือกตั้ง
  -ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยตคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
  -วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150