• เมืองพัทยาจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)

  วันนี้ (18 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2562 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีนางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ให้การต้อนรับ แขกผู้เกียรติ ประกอบด้วย นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)

  วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกเป็นวันที่มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤกห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” โดยกิจกรรมนี้มุ่งหวังให้นักเรียน เยาวชน ครูและผู้ปกครอง ได้ถือศีล ฟังธรรม บำเพ็ญทานพร้อมทั้งร่วมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา สร้างแรงยึดเหนี่ยวจิตใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมอีกด้วย
  ดังนั้นสำนักการศึกษาฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จึงได้จัดงานโครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2562 ขึ้นในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้มีความเห็นร่วมกันว่าวันมาฆบูชา นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนายิ่งวันหนึ่ง คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญจะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” การจัดงานโครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2562 นี้ ซึ่งภายในงานได้มีการประกวดวาดภาพพุทธประวัติในหัวข้อ “วันมาฆบูชา” การประกวดสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ และประกวดการเล่านิทานธรรมะประกอบท่าทาง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรตินางรติมา อุดมศิริ เล่านิทานธรรมะ พร้อมถามตอบปัญหาเกี่ยวนิทรรศการวันมาฆบูชา ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ให้เด็กนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาและตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาร่วมกัน ลด ละ เลิก อบายมุข ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรมทำบุญตักบาตรเวียนเทียนและจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150