• เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโมเดลอาชีพต้นแบบพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างยังยืนให้แก่กลุ่มประเภทอาหาร และกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ”

  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโมเดลอาชีพต้นแบบพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างยังยืนให้แก่กลุ่มประเภทอาหาร และกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ”

  วันนี้ (20 ก.พ.61) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวนิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโมเดลอาชีพต้นแบบพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างยังยืนให้แก่กลุ่มประเภทอาหาร และกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ” โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ ซึ่งมีนางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม และผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ สำนักงานชุมชน
  ด้วยฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้จัดทำโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมืองพัทยา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้มี 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเมืองพัทยา และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นโมเดลกลุ่มอาชีพต้นแบบสู่ความยั่งยืน
  ในครั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคมได้จัดกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นโมเดลกลุ่มอาชีพต้นแบบสู่ความยั่งยืน โดยจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโมเดลอาชีพต้นแบบพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มประเภทอาหาร และกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ” ขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 และ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเมืองพัทยา สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอนการผลิต วางแผนการขาย จัดทำการตลาดของผลิตภัณฑ์จนถึงการติดตามผลผลิตภัณฑ์หลังปล่อยสินค้าออกสู่ตลาด โดยได้แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นสองกลุ่มๆ ละ 20 คน จำนวน ทั้งสิ้น 40 คน
  โดยในวันนี้ ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นกิจกรรม Work shop สู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งและประสบความสำเร็จของธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เกษม เขียวทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาชีพ ซึ่งแบ่งเป็นกระบวนการอบรมเสริมความรู้ 2 กระบวนการ คือ
  กระบวนการที่ 1 การรวบรวมและการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและของผู้ประกอบการที่ได้ผลิตไว้แล้ว โดยศึกษาข้อมูลท้องถิ่น วัตถุดิบ ทรัพยากร และวัฒนธรรม การศึกษาคู่แข่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ และการศึกษากลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค ความต้องการของตลาด
  กระบวนการที่ 2 เป็นคัดเลือกหรือคัดครองแนวคิดผลิตภัณฑ์ กำหนดเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อคัดเลือกก่อนนำมาผลิต โดยมีพิจารณาจากต้องการจองตลาด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาเป็นแนวคิดใหม่ได้ พร้อมร่วมกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มอาหาร – ขนม และการแนะนำการคัดเลือกวัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการที่ 3 ทดลองผลิตภัณฑ์ Testing The Concept
  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในกิจกรรมของกลุ่มได้อย่างเป็นขั้นตอน สามารถเป็นโมเดลอาชีพต้นแบบพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแบบอย่างการดำเนินกิจกรรมกลุ่มให้กับกลุ่มอื่นๆต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150